is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 32, 13-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals de naam aangeeft, zullen de credietnemers deelen in de winst, die wordt gemaakt boven een matige rente van het aandeelen-kapitaal.

Dat deze Centrale Bank ten zegen moge strekken aan onzen vadeiiandschen tuinbouw, is onze hartgrondige wensch !

Kunstmest-Voorziening.

Door de Kunstmest-Commissie werd onder dagteekening van 11 Augustus ten geleide van de circulaire, die wij, voor een tiental dagen, reeds in afschrift aan de bij den Raad aangesloten vereenigingen deden toekomen, aan alle onderlinge aankoop-vereenigingen van kunstmeststoffen een nieuwe circulaire gezonden, die de eerste nog verduidelijkt.

De Besturen der aangesloten vereenigingen hebben deze nieuwe circulaire met bijlagen ongetwijfeld reeds ontvangen, doch het komt ons nuttig voor, den hoofdinhoud hieronder op te nemen, omdat bi.j een, dezen winter, ingestelde enquête, ons duidelijk gebleken is, dat het meerendeel der bij den Raad aangesloten organisaties gewend is, kunstmest voor gezamenlijke rekening harer leden aan te schaffen.

De Kunstmest-Commissie schrijft dan onder meer:

De bestelling.

Het is gewenscht, dat alle leden der vereeniging een en dezelfde soort kunstmest bij een en denzelfden handelaar bestellen. Kunnen alle soorten kunstmest bij één handelaar besteld worden, zoo verdient dat nog meer aanbeveling. Heeft de vereeniging vastgesteld aan welken handelaar men bestellen wil, zoo vraagt het Bestuur bij dezen zooveel contract-formulieren en bestelkaarten aan als de vereeniging leden telt. Deze formulieren en kaarten worden aan de leden rondgezonden onder mededeeling, dat zij zich hebben te onthouden van het invullen van andere bestelkaarten. Met het oog hierop is het goed, wanneer op elke kaart en op elk contract-formulier de naam der vereeniging (met een stempel) vermeld wordt.

leder lid vult zoowel het contract-formulier als de diverse kaarten in en zendt deze aan het Bestuur terug. Het Bestuur gaat na of de stukken juist zijn ingevuld en geteekend en zendt de contracten aan onze Commissie en de kaarten aan den handelaar.

Het Bestuur zal goed doen de leden er op te wijzen, dat ieder slechts één contract moet invullen en teekenen. Op de daarvoor aangewezen plaats moet de bestelde hoeveelheid kunstmest van elke soort worden ingevuld en deze hoeveelheden moeten overeenkomen met de kwantums op de kaarten vermeld.

De te stellen garantiën.

Zooals uit de bepaling sub 8 van het contract blijkt, kan de besteller de gevraagde garantie op tweeërlei wijze verstrekken:

1. door het inzenden aan onze Commissie van een bedrag in contanten (postwissel) of wel van een wissel op eene Bank, tot een bedrag door den besteller op de achterzijde van het contract vermeld.

2. door het inzenden van eene bankgarantie tot het sub 1 bedoeld bedrag.

Wij onderstellen, dat in de meeste gevallen de onderlinge aankoop-vereenigingen aan den sub 2 bedoelden vorm de voorkeur zullen geven en het ligt voor de hand, dat de meeste vereenigingen ook de bankgarantie gezamenlijk zullen willen verstrekken. De eenvoudigste weg lijkt ons deze :

Elk lid vult op de daarvoor aangewezen plaats van het contract (sub 8b) het bedrag van zijne garantie alsmede den naam van den secretaris zijner vereeniging en diens woonplaats in.

Wanneer de formulieren en kaarten bij het Bestuur der vereeniging weder ingekomen zijn, stelt het Bestuur zich in verbinding met eene goed bekend staande bankinstelling tot het stellen der garantie. Het door de Bank af te geven garantie-document moet o. a. inhouden, dat de onderteekenaar (de Bank) tegenover de Commissie garant is voor de nakoming der verplichtingen, vermeld in de „contracten” van de met name genoemde landbouwers, voor ieder afzonderlijk tot het bedrag achter zijn naam genoemd en dat die bedragen op eerste aanvraag der Commissie tot hare beschikking zullen worden gesteld. Verder dat de gegeven garanties noch geheel noch gedeeltelijk zullen worden ingetrokken zonder machtiging der Commissie.

Voor een en ander is het noodig dat het Bestuur van de Bank overlegt eene lijst van de leden met achter ieder vermeld het bedrag waarvoor hij garantie moet stellen.

Het door de Bank af te geven garantie-document wordt door het Bestuur der Tuinbouwvereeniging tegelijk met de gezamenlijke contracten aan onze Commissie opgezonden.

De aan het stellen der garantie verbonden kosten worden door de leden gezamenlijk gedragen naar rato van ieders bedrag waarover de garantie loopt.

Ten slotte merken wy op, dat in vele gevallen ook de handelaar zich met het in orde brengen der garantie zal willen belasten.

’) Het is ons bekend, dat handelaars zulks inderdaad ook doen en daarom hebben wij de laatste alinea dezer circulaire meer in het oog loopend afgedrukt. (Red.)

Tuinbouw-Onderlinge.

Het loon.

Reeds meermalen hebben wij er op moeten wijzen dat het niet juist is dat een aangeslotene van Land- of Tuinbouw-Onderlinge het recht zou hebben te beoordeelen wie van zijn arbeiders hij wel en wie hij niet verzekerd wenscht te hebben. Men meende dat het loon van degenen die men dacht te verzekeren op de loonlijst te moeten brengen en dat der anderen daarop niet te moeten vermelden.

Wij willen onze Secretarissen en andere bestuursleden der afdeelingen er nogmaals dringend op wijzen dat zij dit verkeerde denkbeeld, zoo vaak dit noodig is, en liever een keer onnoodig dan te weinig, moeten bestrijden. Al