is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 35, 03-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Internationaal Verkeer.

Nieuwe prijsnoteeringen van het Rijnsch-West faalsche kolensyndicaat.

(Uit mededeelingen van Vice-Consul Schmid te Essen-Ruhr.)

Met ingang van 1 September 1.1. zijn door het Rijnsch-Westfaalsche kolensyndicaat nieuwe prijzen vastgesteld. Van vrijwel alle soorten kolen is de noteering met ca 1 Mark en van cokes met ca. 2 Mark verhoogd. Uitzonderingen zijn gemaakt voor cokesgruis en cokeskolen, waarvan de prijzen met onderscheidenlijk 0.50 en 1.25 Mark zijn verhoogd.

De nieuwe prijzen gelden voorloopig tot 31 Octoher 1915.

Hierbij zij opgemerkt, dat de noteeringen niet zijn de verkoopsprijzen van bovengenoemd syndicaat, doch alleen de prijzen, waartegen de mijnen hare producten aan het syndicaat afleveren. (Eene specificatie van de nieuwe noteeringen ligt voor Nederlandsche belanghebbenden aan de Afdeeling Handel ter inzage. Red.).

(Handelsberichten.)

Tentoonstellingen en Keuringen.

Bloemenkeuring der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.

Maandag 23 Augustus.

Getuigschriften van Verdienste werden toegekend aan:

Gladiolus IJselstroom, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door de firma Wed. J. W. Wigman & Zonen, te Zutphen. Kleur wit, een weinig lila getint, grootbloemig.

Gladiolus Flora, als nieuwe verscheidenheid ingezonden door den Heer C. P. Alkemade Cz., te Noordwijk. Kleur citroengeel, eenkleurig, grootbloemig.

Diploma voor Zilveren Medaille werd toegekend aan:

Eene verzameling Pioen- en Decoratieve Dahlia, ter opluistering ingezonden door den Heer H. Hornsveld, te Baarn.

Tuinbouw-Onderwijs.

Rijkstuinbouwwinterschool te Boskoop.

Bij het gehouden toelatingsexamen slaagden:

N. van Erk, Gouda; H. Hooftman Jzn., Boskoop; W. Jonker, Bussum; W. H. F. Klein, Rotterdam; W. C. Mense, Utrecht; H. Otto, Boskoop; A. H. v. d. Rovaart, Den Haag; G. G. P. Spoor, Rotterdam; J. J. B. Sprey *), Zwammerdam; D. P. E. v. d. Valk, Den Haag; F. v. d. Vorm Lucardie *), Rotterdam; H. J. A. v. d. Wall*)) Den Haag.

Afgewezen twee candidaten

') Voorwaardelijk.

Uitslag van het Examen in Bloementeelt der Nederl. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde.

Voor dit examen, gehouden te Frederiksoord op 25, 26, 27 en 28 Aug. j.L, hadden zich 16 candidaten aan-

gemeld. Twee hiervan trokken zich tijdens het examen terug, terwijl 3 candidaten werden afgewezen.

Geslaagd zijn: Mej. C. E. van Kossem, Rijswijk(Z.H.), en de H.H.: G. J. Schoffel, Nijkerk; F. Herskamp, Helmond; J. B. Hüner, Leiden; H. Hali, Oosterheek; D. v. Daatselaar, Driebergen; G. J. Boeschoten, Zeist; J. A. Hoitingh, Utrecht; J. J. v. d. Windt, Scheveningen; J. van Zelm, ’s-Gravenhage; A. Herstel, ’s-Gravenhage^

Handelsberichten.

(Nadruk van berichten, onder deze rubriek voorkomende, Is verboden.}

Vereeniging „De Tuinbouw” te Grootebroek.

De aardappelmarkt was nog slechts van luttele heteekenis. Gedurende de laatste zes marktdagen kwamen slechts ruim 1300 zak aardappelen aan de veiling. Muizen varieerden van f 1.20—f 1.65 en Blauwe van f 1.45— f 1.65 per 7s H.L.

25 Aug. 26 Aug. Prijs. Aanv. Prijs Aanv. Platglas-komk .1 f 2.20-f 3.20 63400 f 2.30-f 3.20 4300 II f 0.90-f 1,90 . f 0.90-f 1.10 Kropsla f 0.75-f 1.00 f 1.05-f 1.40 Tomaten I f 6.00-f 8.40 29900 f 6.80-f 8.60 7800 Bloemkool I f 3.00-f 7.00 Peen f 5.30-f 5.70 -- f 4.40-f 4.90 Spinazie f 0.07-f 0.16 f 0.10-f 0.20 Rhabarber f 1.20-f 1.40 Pronkb. (15 K.G.) f 1.10-f 1.30 f 1.15-f 1.20 D. pr.b (15 „ ) f 2.05-f 3.05 f 1.50-f 2.35 27 Aug. 28 Aug. Prijs. Aanv. Prijs Aanv. Platglas-komk .1 f 2.80-f 4.00 45500 f 2.50-f 3.70 63250 II f 1.10-f 2.20 f 1.00-f 1.20 Kropsla f 1.00-f 1.25 f 1.00-f 1.20 Tomaten I f 7.80-f 9.80 28800 f 7.00-f 9.30 28300 Bloemkool I f 9.00-f 12.00 Peen f 4.30-f 5.20 f 4.00-f 4.60 Spinazie f 0.15-f 0.17 1.15 Pronkb. (15 K.l j.) f 1.05-f 1.10 f 0.95-f D. pr.b. (15 „ , ) f 1.10-f 1.95 – f 1.75-f 2.25 30 Aug 31 Aug. Prijs. Aanv. Prij s. Aanv. Platglas-komk .1 f 3.80-f 5.00 87850 f 2.70-f 4.10 70600 II f 1.10-f 3.00 f 1.10-f 1.50 Kropsla f 1.00-f 1.15 f 0.85-f 0.95 Tomaten I f 9.00-f: 12.00 35100 f 8.40-f 12.80 26660 II – f 5.00-f 7.80

Bloemkool was, evenals witte, roode en savoye kool, nog steeds hoog in prijs; roode kool was zelfs belangrijk hooger dan tevoren.

Voor bloemkool werd f B.oo—f 19.50, voor witte kool f 8.50—f ib.OO, voor roode kool f 6.00—f 14.50 en voor savoye kool f 5.00—f 9.25 per 100 stuks bedongen. De aanvoer van bloemkool bedroeg 125880 en van sluitkool 168245 stuks.

Groote gele uien, met geringen aanvoer, werden gekocht tegen f 1.85—f 2.10 per Vs Kleine gele uien wisselden in prijs van f 2.75—f 3.40 per H.L. Slaboonen vonden koopers tegen f 0.95—f 1.55 per zakje van 15 K.G.

Enkele partijtjes keukenbieten werden gemijnd op f 11.75—f 12.25 per 1000 stuks.

K.

1 Sept. ’l5.

Loosduinen.