is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 39, 01-10-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* Jaargang.

1 October 1915.

443

DE TUINBOUW

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Tuinbonwraad

ONDER REDACTIE VAN C. VAN LENNEP, SECRETARIS VAN DEN N. T. R.

ABONNEMENTEN. Dit blad verschijnt wekelijks en wordt, tegen betaling van f 1.50 P. jaar, franco aan de leden der aangesloten vereenig.ngen. Voor het Buitenland f 2.60 per jaar, franco per post.

Redactie : Pieter Bothstraat 21. Telefoon Haag 781. Administratie: D. A. DAAMEN, Z.-O. Buitensingel 223 a. Tel. Haag 5588.

ADVERTENTIËN. Tarief bij tiet Annonoen-Agentsctiap D. BERREKLOUW, Lomanstraat 90, Amsterdam. (Voor (ie rubriek „Vraag en Aanbod” wende men zich tot de Administratie, Den Ilaasf.)

Officieel Gedeelte.

Landbouw-Wetgeving.

Staatsblad n®. 410.

BESLUIT van den 27sten September 1915, houdende verbod van uitvoer van spinaziezaad, van peenzaad en van posteleinzaad.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Overwegende, dat het in het belang van den Staat noodig is, den uitvoer van spinaziezaad, van peenzaad en van posteleinzaad te verbieden;

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad no. 344);

Op de voordracht van Onze Ministers van Oorlog, van Financiën en van Landbouw, Nijverheid en Handel van 21 September 1915, Kabinet, Litt. T'^^;

Den Raad van State gehoord (advies van 22 September 1915, n». 1);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 25 September 1915, Kabinet, Litt. S’~‘;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: Eenig artikel.

De uitvoer van spinaziezaad, van peenzaad en van posteleinzaad is verboden van den dag der afkondiging van dit Besluit.

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan ontheffing te doen verleenen.

Onze Ministers van Oorlog, van Financiën en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

’s-Gravenhage, den 27sten September 1915.

WILHELMINA. De Minister van Oorlog, BOSBOOM.

De Minister van Financiën, TREUB.

De Minister van Landbouw, Eijverheid en Hatidel, POSTHUMA.

Uitgegeven den acht en twintigsten September 1915. De Minister van Justitie, B. o RT.

Staatsblad n". 411.

BESLUIT van den 27sten September 1915, houdende intrekking van de tijdelijke opheffiHg van het verbod van uitvoer van paardepeen en van knolrapen.

Wi.j VVILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oran.ie-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Oorlog, van Financiën en van Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 September 1915, Kabinet, Litt. T’-"*;

Hebben goedgevonden en verstaan:

In te trekken de tijdelijke opheffing van het verbod van uitvoer van paardepeen en van knolrapen, onderscheidenlijk toegestaan bij Onze .Besluiten van 12 April 1915 (Staatsblad n". 182) en van 19 Mei (Staatsblad n®. 222).

Onze Ministers van Oorlog, van Financiën en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, den 27sten September 1915.

WILHELMINA.

De Minister van Oorlog,

BOSBOOM.

De Minister van Financiën,

TREUB.

De Minister van Latidbomv,

Nijverheid en Handel,

PO STRUMA.

Uitgegeven den acht en tivintigsten September 1915.

De Minister van Justitie, B. o ET.

Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel.

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel ;

Gezien het Koninklijk besluit van 27 September 1915 [Staatsblad n®. 411), houdende intrekking van de tijdelijke opheffing van het verbod van uitvoer van paardepeen en van'knolrapen; "