is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 39, 01-10-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de prijs van superfosfaat is vastgesteld op f 5 per 1,00 K.G. basis 14 pet. af fabriek, in zakken geleverd ;

dat bij Ie vering van hooger gehalte de prijs in evenredigheid zal worden verhoogd en de te leveren hoeveelheid verminderd (in plaats van 1700 K.G. 14 pet. a f 5 per 100 K.G. zal dus geleverd kunnen worden 1400 K.G. van 17 pet. a f 6.07 per 100 K.G.); dat boven den genoemden prijs uitsluitend in rekening zullen mogen worden gebracht:

1. de werkelijk betaalde spoor-, boot-en andere vrachten;

2. eene provisie van ten hoogste f 0.25 per 100 K.G. basis 14 pet. en f 0.02 per 100 K.G. voor ieder pet. gehalte boven 14 pet.; en

8. in bijzondere gevallen eene extra provisie van f 0.25 per 100 K.G. bij afleveringen van minder dan 1000 K.G.

De Kunstmest-Commissie voornoemd, Kbuseman, Voorzitter.

1 Th. J. Mansholt, Secretaris.

Tuinbouw-Onderlinge.

Ongevallen Overzicht Tuinbouw-Onderlinge.

De droeve lijst.

J. Suurd en zijn zoon van Hooghaar, gem. Peize, togen 5 Juli per as naar ’t zoogenaamde Broek, om daar te gaan hooien. Jitske Hayema, de dienstmeid van H. Siegers, reed met hen mee op de voorkist. Naar men meent, doordat de lijn onder den staart van het paard raakte, sloeg het dier op hol. Jitske viel van den wagen en bleef met gebroken been liggen, terwijl de zoon een slag van het paard ontving, waardoor zijn been erg werd ontveld. J. S. werd het paard weer meester en reed door, om te gaan hooien, doch den zoon was het onmogelijk te werken en nu reden vader en zoon huiswaarts, terwijl aan H. Siegers bericht werd gezonden, om zijne dienstmeid te komen halen.

Te Zuiderveen bij Winschoten, had Maandag een ernstig

ongeval plaats. De 16 a 17-jarige v. d. Laan, knecht aldaar bij den landbouwer J. Hofsteenge, lid der L. 0., vervoerde , een egge op een wipkar. Door het tekort nemen van een bocht sloeg de wipkar om en geraakte de jongen onder ’ de egge, waarvan een der tanden hem in het hoofd ’ I drong. Een vreeselijke wonde werd veroorzaakt, zoodat l I de hersenen zichtbaar waren. De hulp van den heer Van Olm werd ingeroepen, die den toestand van den jongen hoogst ernstig acht.

Te Annerveen is de 25-jarige boer Steenge door den bliksem gedood.

Sedert Januari j.l. traden 127 nieuwe leden tot de Tuinbouw-Onderlinge toe, uitbetalende een jaarloon van f 157.134.00. (Mededeelingen.)

Jaar. Loon in duizenden guldens. Aantal ongevallen. Jan. Febr. Mrt. April Mei j Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Totaal. Per f 1000.— loon. Buur langer dan 2 maanden. Blijvende invaliditeit. Dood als gevolg. 1909 1693 ■ 8 17 7 22 19 22 95 0.056 4 3 2 1910 4042 18 34 24 24 14 22 26 25 22 17 21 26 273 0.067 9 4 3 1911 4521 41 30 30 24 28 10 19 20 22 32 33 28 317 0.070 20 2 1 1912 4790 23 45 39 22 • 21 17 26 31 28 43 36 34 365 0.076 16 4 3 1913 5287 36 46 46 45 36 27 45 32 40 46 45 32 476 0.090 21 6 4 1914 5391 55 51 54 40 36 34 32 19 24 26 47 36 454 0.084 19 4 3 1915 28 34 50 37 27 25 31

Niet-Officieel Gedeelte.

Beschikbaarstelling van levensmiddelen.

Het Haagsche Correspondentiebureau schrijft: Zooals bekend is, hebben de buitengewone omstandigheden, waarin ons land sedert den oorlog verkeert, regeeringsbemoeiing met de beschikbaarstelling van levensmiddelen voor binnenlandsch verbruik noodzakelijk gemaakt, ten einde te bevorderen dat verschillende voedingsmiddelen voor de Nederlandsche bevolking tegen lager prijzen verkrijgbaar zijn dan daarvoor bij uitvoer bedongen kunnen worden.

De hiertoe van overheidswege genomen maatregelen zijn in hoofdzaak hierop gebaseerd, dat van de waren, ten opzichte waarvan zulks noodzakelijk bleek, de vrije uitvoer verboden is. Een beperkte uitvoer wordt alleen

toegelaten, wanneer den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel voldoende waarborgen gegeven worden, dat voor binnenlandsch gebruik tegen door hem te bepalen prijzen voldoende beschikbaar is.

De Minister wordt bij de uitvoering van dezen maatregel ter zijde gestaan door een aantal voor dit doel geschapen Rijksbureaux tot regeling van een controle op de distributie en den uitvoer van verschillende levensmiddelen. Nu is gebleken dat deze regeling in de praktijk verschillende moeilijkheden oplevert, zoowel wat aangaat de verzekering van een voldoende beschikbaarstelling der benoodigde artikelen tegen den verlaagden prijs, als de waarborg dat hetgeen voor binnenlandsch verbruik beschikbaar wordt gesteld tegen lageren prijs, nu ook inderdaad verbruikt wordt voor het aangegeven doel en tegen prijzen, welke in behoorlijke verhouding staan tot de prijzen waarvoor producenten of exporteurs de waren beschikbaar moeten stellen.