is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 41, 15-10-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Studie van variëteiten te maken ten opzichte van haar vruchten voortbrengend vermogen in iedere maand.

5. Financiëele verliezen te bepalen te wijten aan onvruchtbaarheid der tomaten-bloemen.

Variëteiten.

De volgende variëteiten zijn gedurende de jaren 1918 en 1914 bestudeerd: Ëarliana, Jewel, Bonny-Best, A-1, Cornet, Stone, Grlobe, Adirondack-Earliana, Best of AU, Winter Beauty, Peerless.

Voor de proeven zijn van elke variëteit vier planten genomen als grondslag voor de berekening. Omdat verscheidene variëteiten rijpe tomaten voortbrachten op den 18en Mei van het eene jaar en den 20en Mei van een ander jaar, begon de berekening van de productie gedurende elke maand voor alle variëteiten vanaf deze respectievelijke data.

Inrichting der proeven.

Zooals reeds boven is medegedeeld werden vruchten van vier planten Vergeleken, wat betreft den datum van het rijp worden, het aantal trossen aan de plant, het gewicht der vruchten en haar algemeen karakter. Hetzelfde gold voor de bestuiving. In 1918 werden twee kassen voor deze proefnemingen in gebruik gesteld, waarvan een kas als controle voor de andere.

Bestuiving.

■■ De bestuiving werd in 1912 begonnen. De planten werden zoo vlug mogelyk met den top van den bepoederden wijsvinger bewerkt, gedurende het warmste gedeelte van den dag.

Tegenover deze wijzo van bewerking werden even veel andere planten geschud, terwijl evenveel andere planten niet aangeraakt werden.

Bijgaande tabellen geven de verkregen resultaten weer.

Tabellarisch overzicht.

Tabel I geeft een overzicht van de opbrengsten der tomaten voor iedere maand en de totale opbrengsten, benevens van de bestuiving van 4 planten, de opbrengst aan zoowel als het gemiddelde gewicht der vruchten.

Een overzicht van de hier boven vermelde cijfers toont aan dat:

1. Op grond van de gemiddelde opbrengst der variëteiten werd 39 ®/o van den totalen tomaten-oogst in de eerste maand verkregen van planten, waarvan drie of vyf trossen met de hand bestoven waren. Gedurende de ticeede maand werd 38 ®/o van dezelfde planten en tijdens de derde maand 30 “/o van den oogst voortgebracht.

2. De geschudde planten brachten gedurende de eerste maand 35 “/o van den totalen oogst voort, in de tweede maand 43 % ©n voor de derde maand bedroeg de oogst 39 ®/o-

1 Variëteit. Manier van bestuiving. In de Ie maand geproduceerd a> -a (D &C fl c 3 > o o In de 2e maand geproduceerd % Ol <3^ bo p cö > o o In de 8e maand geproduceerd ®/o van ’t geheel. Totale productie Aantal vruchten Gemiddeld gewicht d. vruchten onsen 4 pl. onsen 4 pl. onsen 4 pl. onsen 4 pl. 4 planten. in onsen. Bonny Best Bestuiving 198 81 272 42 168 26 638 102 6,0 Bonny Best Schudden 216 22 445 46 289 30 950 142 6,6 Bonny Best ' Cohtróle 130 20 333 52 168 26 631 146 4,3 Bonny Best Bestuiving 844 39 834 88 190 22 868 133 6,5 Cornet Bestuiving 266 26 380 38 838 34 984 204 4,8 Cornet Schudden 182 28 271 41 197 30 650 149 4,8 Cornet Controle 101 12 421 53 263 34 785 181 4,3 Cornet Schudden 289 24 882 39 354 36 975 200 4,8 Cornet Controle 114 14 351 45 310 40 775 178 4,4 Earliana Bestuiving 325 39 188 22 319 37 832 172 4,8 Earliana Schudden 268 41 238 36 146 22 652 180 5,0 Adirondack Earliana N°. 2 Bestuiving 215 21 436 43 340 84 992 180 5,6 Adlrondack Earliana N<>. 2 Controle 92Vü 12 802 41 388V3 36 733 166 4,4 Adirondack Earliana N®. 2 Schudden 128 17 427 59 168 23 723 144 5,0 Sutton’s Al Schudden 267 82 297 35 264 32 828 174 4,7 Sutton’s Al Controle 152 23 278 42 217 34 642 135 4,7 Stone Bestuiving 228 25 452 51 210 28 885. 121 7,8 Stone Controle 72 13 251 45 233 41 556 89 6,2 Stone Schudden 168 20 388 43 286 36 787 132 6,9 Stone Controle 48 9 241 47 218 43 507 105 4,9 Stone Bestuiving 243 24 360 86 372 38 975 114 8.5 Stone Schudden 142 19 875 51 215 29 732 112 6,5

3. De contröle-planten, welke niet aangeraakt waren, brachten de eerste maand 14% den oogst voort, 46 % in de tweede maand en 37 % tijdens de derde maand.

4. De oogst, door planten voortgebracht, welke gedurende het eerste vroege bloeien met de band bestoven waren, bedroeg 401 pond 5 ons vruchten, of gemiddeld 14 pond 10 ons per plant. De geschudde planten brachten 381 pond en de planten die niet aangeraakt waren 389 pond en 4 ons voort.

5. Uit de cijfers blijkt tevens, dat bij een of twee gevallen, waarin de planten van geringere kwaliteit waren, de totale opbrengst van de kunstmatig bestoven planten heel wat grooter was dan van diegene, door schuddeyi bestoven, terwijl deze planten op hare beurt weer heel wat meer opbrachten dan de aan zichzelf overgelaten contröle-planten.

6. De gemiddelde grootte van de tomaten varieert van