is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 41, 15-10-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westland.

Sedert ons vorig overzicht kwam in den gang van den handel in onze tuinbouwprodukten geen verandering van beteekenis; de prijs van de tomaten bleef bij doorgaande vermindering van aanvoer aanhoudend langzaam maar zeker stijgen, zobdat heden voor Iste kwaliteit tot f 17.70 werd besteed. Dubbele boonen kwamen bijna weer op den ouden prijs, tot f 1.45 per 15 K.G. terug.

Overigens bleven alle groenten hoog in prijs en vooral spruitkooi vertoonde blijvende neiging tot rijzing. Te Westerlee werd deze zelfs tot f 3.60 per’/j H.L. betaald.

Wat het fruit aangaat, bleef de prijs der druiven voortdurend zeer matig; de Black Alicant, die thans in hoofdzaak werd aangevoerd, gold- van 18 tot 22 ets. per V 2 K.G. Ook in tafelperen en appels kwam geen verandering. Van de stoofappels werden thans de Bellefleurs in aanzienlijke partijen opgekocht tegen 6—7 ets. per K.G.

Bré Diel f 9.00- -f 9.50 f 7.50- -f 9.00 f 6.50- -f 10.00 Will. Duchess f 9.00- f 10.00 f 8.00- -f 9.50 f 7.00- -f12.00 S. Laboureur f 5.50- -f H.OO f 6.00- -f 9.00 f 8.50- •f 9.50 St. Germain f 5.00- -f 5.50 f 5.50- -f 6.50 f 5.25- -f 9.00 Cons.de la Cour f 6.00- -f 10.50 f 6.00- -f 7.25 f 7.50- •f 9.00 Cal. Carafon f 5.00 f 7.50- -f 11.00 f 7 50- -f 10.00 Leghiponts f 10.50 f 8.50 Div. tafelperen f 4.50- -f 8.50 f 4.50- -f 11.00 f 6.50- f 9.00 Paradijs f 3.75- -f 4.00 f 3.50- -f 4.00 f 8.00- f 3.75 Fr. paradijs f 4.50 f 5.50 f 4.25 Fr. Schijvers f 3.50- -f 4.75 f 4.50- -f 5.00 f 8.00- -f 4.50 Hollemans f 8.50- -f 5.00 f 4.50- -f 5.50 f 8.75- -f 4.50 Guldelingen f 4.00- -f 5.00 f 4.50- -f 5.25 f 8.00- -f 4.50 Lent. Roodjes f 5.50- -f 7.00 f 5.50- -f 6.50 f 5.50- -f 6.00 Sterappels f 6.00- -f 8.50 f 5.50- -f 8.50 f 5.00- -f 8.50 Princesse nob. f 6.50- -f 8.00 f 5.50- -f 7.50 f 4.75- -f 5.50 Bellefleuren f 4.75- -f 5.50 f 4.50- -f 5.50 f 4.25- -f 6.25 Goudreinetten f 5.00- -f 6.75 f 5.00- -f 6.50 f 5.00- -f 6.75 Citroenbellefl. f 4.50- -f 6.00 f 4.50- -i 6.00 f 8.50- -f 5.26 Goudpaerm. f 3.50- -f 6.75 f 4.50- -f 7.00 f 4.75- -f 5.50 Div. tafelapp. f 4.50- -f 7.00 f 4.50- -f 7.50 f 4.25- -f 7.50 Div. zure app f 8.00- -f 5.50 f 8.00- -f 4.75 f 2.50- -f 4.50 Div. zoete app. f 2.00- -f 4.00 f 2.00- -f 8.75 f 1.75- -f 8.50 Tomaten I f 8.00- -f 10.00 f 8.00- -f 9.00 f 9.50- -f 11.00 „ II f 6.00- -f 7.50 f 6.50- -f 7.75 f 6.50- -t 9 00 per lOC 1 pond. L. K.

Uien bleven op den ouden prijs, n.l. om de f3.— per zak van 25 K.G. 13-10-15 S.

Veilingsvereeniging „Over-Betuwe” te Eist.

(Overzicht der veilingen van 6—ll Oct.)

Ook de vorige week was er een levendige handel in fruit op de veiling en gingen de prijzen steeds geleidelijk omhoog.

Op de laatste veiling was de animo weer heel wat minder en als gevolg daarvan liepen de prijzen ook terug; vooral de appel- en peersoorten voor keukengebruik hadden van dien teruggang het meest te lijden. De meer goede soorten, voor winterprovisie of tafelgebruik geschikt, bleven nog goed aan prijs. De tafelperen brachten zelfs nog aanmerkelijk hoogere prijzen op en werden duur betaald, niettegenstaande er nog flinke aanvoer was. De export veilingen van appels in zakjes hebben nog niet die vlucht genomen, welke men zich ervan had voorgesteld en zullen weldra geheel stop moeten worden gezet wijl er geen zakjes meer voor den uitvoer beschikbaar zijn. Het is wel jammer, dat deze geen voortgang meer kunnen hebben, daar dit aan de gewone veilingen een ontlasting zou hebben gegeven. Daar is de aanvoer zóó overweldigend, dat het niet doenlijk meer is de massa fruit op tijd verladen te krijgen, vooral ook met het oog op het heerschende gebrek aan werkkrachten.

In overleg met den commandant der in Eist gedetacheerde troepen, zijn thans een 20-tal militairen ter beschikking van den veilingmeester gesteld, die bij het verladen behulpzaam zijn. De groenten bleven nog best aan prijs, ondanks het uitvoerverbod van kool. Als gevolg daarvan liepen de uienprijzen evenwel sterk terug. Tomaten konden zich nog steeds in prijs beteren. De noteeringen waren als volgt:

Zwijndrecht.

Ging de uienhandel de eerste 4 dagen van de afgeloopen week nog zijn gewonen gang en werd er tot f 6.50 per 50 K.G. besteed, ten gevolge van het uitvoerverbod werd de handel direct stop gezet en wat nog verhandeld werd, ging voor lageren prijs; men gelooft echter dat de handel zich spoedig zal herstellen en hoopt op een nog hoogeren prijs.

Dinsdag j.l. is van gemeente-wege een begin gemaakt met het verladen van andijvie voor de Regeering. Reeds voor een paar weken was den tuinders aangezegd, dat een zeker deel van dit product moest worden afgestaan, doch de overgroote meerderheid der tuinders gaf daaraan geen gevolg en toen heeft de burgemeester de tuinders gelast andijvie voor de Regeering beschikbaar te stellen en bij weigering gedreigd met in beslagname van de andijvie, die ter veiling werd aangevoerd; blijkbaar heeft dit een goede uitwerking gehad en zijn reeds de eerste 2 wagons verzonden.

Op de veilingen werd de andijvie van fO.Bo—f 1.10 per 100 verkocht, voor kropsla die in ’t land werd opgekocht werd f 1.00 per 100 betaald, doch op de veilingen bleef de prijs op hoogstens 60 ct.

Bloemkool werd reeds in vrij groote hoeveelheden aangevoerd; voor Iste kwal. besteedde men f B.oo—f 12.00, voor 2de kwal. f 4.00—f 6.00 per 100.

Gele savoye was er nog altijd veel en werd verkocht van f 6.00—f 9.00 per 100; roede kool deed f 6.00 —f 10.00, witte kwam weinig meer voor.

Spruitjes werden in prima kwaliteit aangevoerd; de prijzen liepen tusschen 10—12 ct. per K.G.

Kroten waren iets beter te verknopen, sommige partijtjes werden tot f 2.00 per 100 bos verkocht. Peen bleef echter goedkoop en bracht hoogstens f 1.50 per 100 bos op.

Prinsessenboonen namen sterk af, doch de prys steeg tot 75 ct. per kin.

Aardappelen, Eigenheimers, besomden f 1.30 per 35 K.G.

Producten. 6 Oct 8 Oct. 11 Oct Andijvie . . f 0.80- -f 1.10 f 0.65- -f 0.70 f 0.60- -f 0.90 Savoyekool . f 5.50- -f IO.'OO f 5.50- -f 6.00 f 6.00- -f 8.50 Roede kool . f 6.50 -f 11.00 f 7.00- -f 8.50 Witte kool . f 7.50 f 5.50 f 6.00- -f 7.75 Knolselderij . f 3.00- -f 5.50 f 3.00- -f 5.50 f 3.00- -f 4.75 per ■ 100 stuks. Uien f 5.50- -f 7.00 f 4.00- -f 4.50 f 3.50 Div. stoofperen f 3.00- -f 4.50 f 2.50- -f 4.50 f 2.00- -f 4.25 Maagdeperen f 5.75- -f 7.50 f 5.50- -f 7.50 f 6.50- -f 8 75 Jodenperen f 8.00- -f 4.00 f 3.50- -f 4.50 f 2.25- -f 4.00 Wintervijgen f 4.00 -f 7.00 f 3.50- -f 4.75 f 2.50- -f 4.00 Bré Hardy f 7.00 f 7.50- -f 9.50 f 11.00 Bré Clairgeau f 6.50- -f 8.50 f 7.50- -f 11.00 f 8.00- -f 14.00

Knolseldery f 8.00- f 5.00 per 100 stuks. v. N.