is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 4, 1916, no 6, 11-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

we ons niet kunnen indenken, dat de toestand voor een der partijen gunstig kan zijn.

Door dit bedanken en gros is onze Vereeniging er in getalsterkte niet op vooruitgegaan ; toch bleef, dank zi) het toetreden van verschillende leden, het aantal vrijwel gelijk. Wij telden op 1 .Januari 1915 35 leden en 28 leden op 1 .Januari 1916. Behalve deze strubbelingen worden wij boomkweekers zeer gelouterd door den drukkenden oorlogstoestand.

Moge hij ons echter stalen, opdat we sterker en krachtiger te voorschijn zullen komen uit al dezen strijd.

Speciaal-opname voor „De Tuinbouw”. In de schaduw van de Eucalyptus-boomen. (Fig. 10.)

P. Visser, Secretaris.

Handelsberichten.

(Nadruk van berichten, onder deze rubriek voorkomende, is verboden.)

Broek op Langendijk.

De aanvoer van reuzenbloemkool is zoo goed als afgeloopen. Die van roode kool is althans deze week eveneens zoo gering, dat het haast de vermelding niet waard is. De opbrengst der roode kool per zak was f 4.50 per 50 K.G. Gele kool werd eiken dag nog in tamelijke hoeveelheid

aangevoerd, in de meeste gevallen echter van de kleinere soorten. De prijzen liepen van f 1.20 f 11.00 per 100 stuks. Een partij, per zak aangeboden, bracht f 2.26 op per 50 K.G., Deensche witte, op enkele dagen aangevoerd, insgelijks en de kleine soorten brachten per 100 stuks f 1.10 f 6.80 op; per zak van 50 K.G. golden deze f 1.51 f 8.61. Enkele kleine partijtjes uien werden verkocht voor f 5.00 f 5.70 per 50 K.G. De handel in de verschillende groentesoorten wordt weer vlugger, met veel onderhandsche vraag naar Deensche witte en uien.

In het geheel werden aangevoerd: 100 stuks en 80 zak roode kool, 44.550 stuks gele kool, 4 zak gele kool, 10.500 stuks Deensche witte, 271 zak Deensche witte, 5272 uien. Z.

Westland.

De prijs van spruitkool verbeterde in de laatste veertien dagen en vooral de laatste week aanmerkelijk, mede ais gevolg van meerdere vraag voor het buitenland; men besteedt thans f 1.10 a f 3. per H. L.; te Westerlee liep prima kwaliteit tot f 4.45 ook de overige wintergroenten, als peen, kroten en sluitkool gingen een weinig omhoog; uien bleven vrijwel gelijk 'met sterk uiteenloopende prijzen; bloemkool werd heel weinig meer aangevoerd.