is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Dat zien zóó studenten-proatjes.”

»Nou dat veur en Geldersman

Zoo zin’ toale te versraieten,

nève da’s net wel edoan,

Sprek altied as in de Groafschap

en loat al die fratzen stoan I

Savagaren kan’k net roaken.

’k hold net van dat neiie tüo-- . •'

Dank me en piepe met en dupken,

Egginck , Blia, wat bun ëi rüo' ]

’k Zol mei toch es loaten schèren.

Wat he’i knevels en en boart

.Moarten da’s zoo hier de wieze.”

~ Da ’i nou zóó vier düten snoart

In de wekke is te zünig!” _ .Moarten

drink oe glas es üt,

t Is cTiateau de cantemerle!

in de tromme is beschut.”

ï Geef mei liever en stuk mikke,

üt dien blikbak fret ik niet

Da’s goe kost veur olde bebbe.

Wat steet doar toch in ’t verschiet •

Is ’t en bedde of is ’t en toafel?

k Heb nog nooit zoo’n dink ezien!”

»Alle düvels nee! nèv’ Moarten,

(Kom drink nog en glaesken wien

Dat Zal OU kloarc oogen géven)

Dat daor, is min’ canapé