is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gold ol' geldswaarde, postwissels te bekomen, op een ander Postkantoor betaalbaar. Voor provisie wordt 2 pCt. van bet bedrag, bij de afgifte der wissels ingevorderd.

liet aantcckengcld der brieven bedraagt 10 Cts.

De volle geldswaarde, die in een aangeteekenden brief besloten was, wordt ingeval van verwisseling, aan den afzender vergoed, wanneer die geldswaarde bij de verzending aan bet Postkantoor is aangegeven, en daarbij in plaats van het aanteekengeld 1 Cts. voor elke flO betaald.

De vergoeding is niet verschuldigd, wanneer de vermissing veroorzaakt is door schuld of nalatigheid van den afzender.

Bij verzending van brieven of paketten, waarin gereed geld of edele metalen besloten zijn, is de aanteekening verpligtend. Wanneer dit door de belanghebbende verzuimd wordt, geschiedt de aanteekening ambtshalve; doch dan worden de brieven of paketten niet afgegeven dan tegen betaling van dubbel port en van 5 pCt. der ingeslotene waarde.

Het bureau voor uitbetaling van geldartikelen, frankeeringen, aanteekeningen en afgifte van brieven post restant als anderzins, is dagelijks geopend des morgens van 10 tot 3 ure.

FRANKEEIÜNG DER NIEUWSPAPIEREN EN GEDRUKTE WERKEN

De Nieuwspapieren, Tijdschriften en andere gedrukte