is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor als nog is de uiterlijke band niet verbroken geworden; de senaat bestuurt nog altijd met dezelfde ijverige zorg onze belangen, en was in staat -op zijn jaardag, 22 Mei, een gunstig verslag uit te brengen, al meende hij ook terecht, dat in sommige onzer verhoudingen verandering moest worden gebracht. Het groenwezen, dat uit volle overtuiging in zijn ware beteekenis hier in stand wordt gehouden, had aanleiding gegeven tot menige poging ter ontduiking. Elk nieuwe cursus voerde een aantal zieken naar onze akademiestad, zulken moesten natuurlijk wat voorzichtig behandeld worden, maar opdat het beginsel niet geschonden wierd zou nu voortaan een langere duur den minderen graad van het groenloopen vervangen.

De aftredende rector m. j. BomuN nam een hartelijk afscheid van ons, en werd in zijne plaats opgevolgd door den heer n. h. van nes van Meerkerk.

Na dezen tea’ugblik op ons zelven geslagen te hebben, wenden wij onze oogcn naar de hoogleeraren aan onze hoogeschool. Behalve van den werkzamen Dr. rüeb is toch de betrekking der lectoren tot onze akademie niet buiten de series merkbaar. Boven hebben wij reeds onze erkentelijkheid betoond voor den ijver onzer professoren in hunnen dagelijkschen werkkring. Daarbij echter lieten het velen niet, vrijwillig den kring van hunnen arbeid vergi’ootende, hebben zij ook naar buiten met hunne