is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprak die Hoogl. tot ons over de toepassing der ervaringsniethode op de geestelijke wetenschappen, en den meesten onzer staat het voorzeker nog levendig voor den geest, hoe ZflGel. in den aanvang van den volgenden cursus eene op verzoek thans gedrukte voorlezing hield, over het karakter der wetenschap, waarin in keurigen en populairen vorm wordt betoogd, hoe de regte beoefening der wetenschap van het juist begrip harer eenheid, vrijheid en strekking afhankelijk is. Twee jaar geleden behandelde ZIIGeI. eenige van Schillers treurspelen en in het vorige jaar Shakespeare’s Macbeth en Göthes Balladen en Elegiën. Ditmaal had ZHGeI. een anderen vorm van mededeeling gekozen. Even als het werk van een Grieksch of Latijnsch schrijver werd Shakespeare’s stuk gelezen en aan de eischen der tekstkritiek, grammatica, logica en die der dramatische poëzij getoetst. Uok de gedichten van Göthe werden dus behandeld en zoo was de nieuwe litteratuur opgenomen onder de vakken, waarin aan onze Hoogeschool grondig onderwijs wordt gegeven. Dit jaar evenwel, wij moeten het tot onzen spijt melden, zet de Hoogleeraar de genomene proeve niet voort. Trouwens den bijval, dien het verdiende, vond onder ons zijn collegie niet. Shakespeare’s Engelsch rekenden velen wat te moeijelijk en Göthe’s Duitsch te gemakkelijk, dan dat zij een geregeld collegie daarover wilden volgen. Jammer ook, dat dooreen bijkomende omstandigheid, naar het schijnt.