is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rector van den San. Vet., de Heer F. H. van Affelen van Oorde, met Prof Mulder de te nemen maatregelen besproken. De in Utrecht aanwezige drie leden van den Senaat riepen daarop door eene advertentie in het Handelsblad de afwezige Studenten naar Utrecht op, tot het houden eener algemeene vergadering. Het plan tot oprigting eener Studenten-eerewacht werd gevormd en met den raeesten spoed zonden de Senatoren daartoe uitnoodigingen aan de elders vertoevenden.

Een aantal van 27 Studenten (zie Bijlage II) verbonden zich tot deelname daaraan, en dien tengevolge verzocht de Rector den Heer Burgemeester uitnaam van het Studentencorps het aanbod eener eerewacht aan Zijne Majesteit te willen mededeelen. Er kwam een goedkeurend antwoord en de eerewacht begon hare oefeningen.

De voorloopig genomen maatregelen moesten echter volgens art. 110 onzer wetten op eene algemeene vergadering bekrachtigd worden en nieuwe voorstellen goedgekeurd. Dit geschiedde. Op die algemeene vergadering werd tevens besloten van wege het corps eene banier aan de Studenten-eerewacht aantebieden. Aan hare leden werd het overgelaten zich een kommandant, onder-kommandant en banierdrager te kiezen en hun costuum te bepalen. (Zie Bijlage II). De Senaat zou de andere banierdragers benoemen.

Volgens het opgemaakt programma zou de Studenten-