is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I.

4 Aug. 1853.

Wij Willem 111, enz.

Op de voordragt van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 14en Julij 1853, Kabinet, geheim;

Overwegende, dat het noodzakelijk is dat zij, die een academischen graad wenschen te verkrijgen tot het aanhooren van hooger onderwijs behoorlijk zijn voorbereid;

dat door de opheffing van het examen, ingesteld bij Koninklijk besluit van den 23sten Mei 1845 (Staatsblad n°. 25) zonder dat daarvoor andere bepalingen zijn in de plaats gesteld, de noodige waarborgen ten opzigte van die voorbereiding ontbreken;

dat, in afwachting eener eindregeling der zaken van het hooger onderwijs, hierin reeds dadelijk behoort'te worden voorzien;