is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den graad van Medicinae Doctor te verwerven. Spoedig verwierf hij het vertrouwen zijner stadgenooten, en geen wonder, hij zijne talenten voegde hij eene groote nederigheid. Hoe dikwerf verhaalde hij zijnen leerlingen, dat hij in den aanvang van zijne praktijk altijd met een beklemd hart de straten naderde, waar zijne patiënten woonden, uit vrees dat hij de luiken gesloten zou vinden en de zieke hem ontvallen zou zijn. Men denke echter niet, dat de praxis hem veel geldelijk voordeel opleverde in den beginne, geenszins; menigwerf heb ik uit zijnen mond gehoord, dat hij toen zijne schoenen naauwelijks verdienen kon. Men zal zeggen, dat zulks het gewone lot van den heginncnden medicus is in eene groote stad, maar het verdient hier vooral opgeraerkt te worden, daar deze omstandigheid eenen grooten invloed op zijn leven gehad heeft. De mindere klasse der burgers vooral schonk hem \ hun vertrouwen en hij bleef altijd hun dat vertrouwen vergelden op lateren leeftijd, omdat, gelijk hij zeide, hij de kunst op hen had geleerd. En die Wolterheek gekend heeft, zal zich niet verwonderen, dat bij zijne dikwerf zonderlinge ideën en vormen, niet altijd van eene zekere ruwe goedhartigheid vrij te pleiten, die menschen meer behagen in hem schepten dan de hoogere standen der maatschappij, en dat hij ook wederkeerig door hen meer geliefd werd. Voeg daarbij, dat hij lange jaren stads vroedmeester geweest is en bij de meeste moeijelijke