is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king hij vele gebreken verbeterde, en veel goeds hielp tot stand brengen, maar welke post bij later weder vaarwel zeide.

In 1817 werd bij na den dood van Dylius in diens plaats tot opvolger van hem en van van Geuns benoemd. Den 17<len September hield bij zijne intreê-rede, en bet onderwerp door hem gekozen, deed de rigting van zijnen geest volkomen uitkomen. Hij sprak : de natura observanda et prudenter imitanda, summa medici officia, en daarin stelde bij bet bepaald vast, dat de ware geneesheer, van alle systemengeest vrij zijn en zich alleen aan de natuur houden moet. Hij waarschuwde tegen den geest der eeuw die alles vernieuwen en veranderen wilde, die de geschiedenis wegredeneerde, en bet oude onberaden afbrak, «omnium innovandorum pruritus, longe alienus a placida et considerata ingenii buraani actione, quae nova veteribus perpetuo foedere jungit, neque tumultuaria festinatione ea repudiat, quae repudiari non debent.” Hij bewees dat noch de eenzijdige pbysiologiscbe, noch de eenzijdige scheikundige rigting den beildag koude doen aanbreken voor de geneeskunde, noch dat de wijsgeerige aprioristiscbe theorie daartoe in staat was en dat de voorzigtige medici, »diversarumrationum fallacia fatigatos, non autem conviotos solam experientiam ducem certissimum, agnoscere et sequi.”

Velen zullen echter dit niet zoo bijzondar vinden in