is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vriendschap, een aandenken in zilver aan. Mij viel de eer te beurt, hem onze dankbaarheid in woorden te mogen betuigen, ik riep hem het laatst vaarwel bij het scheiden toe, gelijk ik voor korten tijd hem, aan de geopende groeve het laatst vaarwel voor het leven heb toegeroepen. Ik sprak de taal des harten, want ik heb Wolterbeek waarlijk lief gehad.

De rust van zijnen arbeid zou hem slechts kort gegund worden. De voortreffelijke, door allen om zijn minzaam, eerlijk en nobel karakter en zijne grondige geleerdheid hooggeachtte Alexander Suerman, die hem was opgevolgd, bezweek den 10'ïe° Fehruarij 1840, aan de lyphus, die toen onze stad zoo hevig teisterde. Daar trad Wolterbeek weder op, hij hernam de lessen waar Suerman ze gelaten had, hij gaf collegie in zijn geest, in zijne manier, hij werkte zich weder geheel in de nieuwere zaken in, en zoo ooit, dan toonde hij hier den man te zijn van echte, grondige, universele kennis en studie.

Hij ontving hiervoor het ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw, en hoe spade hem die onderscheiding ook gewierd; het deed hem genoegen omdat ze van den Oranje-vorst kwam, wiens stamhuis hij altijd zoo bij uitnemendheid was toegedaan.

Den 18'1®“ September 1853 stierf bij, één dag voor zijnen verjaardag, aan ecne kortstondige ziekte.