is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of dienaren in welke betrekking ook van het Land, de Kerk, of eenige Stad; «noch ook Suppoosten van den Ilove ofte Gerechte deser Stad, insgelyks geene Clercquen, knegts van eenige Ileeren, van Apothecaars, van Chirurgyns of diergelykc, nochte ook die eenige hurgerneeringe of handwerk doen, al waar het schoon, dat deselve eenige instrumenten maken, tot de studiën dienende, veel min Taalmeesters, Schermmeesters ofte diergelyke. Evenmin mochten geimraatriculeerd worden »die haar noemen sludiosos matheseos ende nochtans geen Latyn kennen spreken, ook de Academie noyt frequenteeren, noch ook gequalificeerde luyder kinderen, haar piaetexeerende te syn Studenten in deselve Philosophie ofte Historiën, ende nochtans ipso actu niet studeerende.”

Zelfs voor hen, wier opvoeding kon bewijzen, dat er aan geen bedrog te denken viel, waren de bepalingen vrij gestreng. De leerlingen der Triviale Scholen —d. i. de niet-hooge-scholen te dezer stede bestaande, moesten een testimonium van bekwaamheid, door den Rector dier School afgegeven, aan den Rector der Academie vertoonen, voor zij op het xAlbum Academicum” mochten ingeschreven worden; terwijl zij, die niet op eene dier scholen onderwijs genoten hadden, maar leerlingen waren van «Predicanten ten platten Lande ofte domestike Predagogen” zich aan een examen moesten onderwerpen, zoo de Iloogll. uit wantrouwen hunner kennis dit vorderden.