is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Pedel halen, en binnen drie dagen na ontvangst dit brengen of doen brengen »ten comptoire van de pachters van de bier- & wijn-impositien, op poene dat deselve ouder geworden zynde, de pachter geen bier of wyn daar op zal vermogen te vervolgen.” Die briefjes van vrijdom waren zoo als billijk was ■— alleen van waarde voor den Student-bezitter; alle niet-studenten, die op zulke brieQes wijn of bier «inslaan”, zullen gestraft worden als «fraudateurs van ’s Lands middelen.” Hieruit blijkt, dat die brieQes door de studenten aan burgers afgestaan of verkocht werden. Allezins regtvaardig was dan ook de straf van hen, die tegen de bepalingen zondigden ; hunne namen werden van het «Album Academicum” geschrapt, en zij, als ex-studenten, »arbitrailyk gestraft.”

liet misbruik echter verminderde niet door deze bedreiging. Tien jaar later (9 Aug. 1G54) werd een besluit genomen, waarbij aan de pedellen bevolen werd elk «vierendeel jaars ter Stads-Secretarye een staat te leveren van de genomen vrydom der studenten, gelyck ook den Pedel voortaan op de cedullekens van der Studenten vrydom in wyn-imposilien zal expresseeren derzelver woonplaatsen; ende sullen de kraankinderen, op poene van suspensie, ofte privatie van haren dienst, na gelegentheyd van zaaken niet vermengen sodanige wyn, elders dan ter gedesigneerde woonplaatse der Studenten in te brengen.”