is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tend bereikt, door een gezelschap, dat uit veel grooter aantal leden bestaat, om de eenvoudige reden, dat een muzikaal gehoor en technische vaardigheid in de toonkunst niet zoo algemeen is, als wandellust en goede beenen, en ’t wandelgezelschap Artemis, dat tot doel heeft het aankweeken van vriendschap en ’t bekend worden met de schoone omstreken, verheugt zich dan ook in steeds toenemeuden bloei.

Was in deze gezelschappen ’t bevorderen van ’t onderling verkeer der faculteiten slechts nevendoel, —in den laatsten tijd werd hier eene vereeniging opgerigt, die daarvan hoofdzaak heeft gemaakt. We bedoelen llavra ïo/ira. We behoeven wel niet meer aan te wijzen, hoe voordeelig die omgang voor de wetenschappelijke ontwikkeling van elk individu zijn kan, (we herinneren slechts aan de voorlezing > over ’t karakter der wetenschap”) en zulk een verschijnsel heeft dus reeds dadelijk regt op algemeene belangstelling; maar ’t is de vraag : wordt door de iurigting, zooals ze nu bestaat, het doel bereikt? Die vraag is moeijelijk te beantwoorden; ’t gezelschap bestaat nog slechts sedert weinig weken , en ’t zou ons zeer verwonderen, als ’t denkbeeld waarvan men is uitgegaan, in dien korten tijd reeds bij allen die zijn toegetreden, tot helder bewustzijn gekomen was.

Vraagt men echter of de inrigting nuttig werken kan, dan zal ieder onbevooroordeelde met ons die vraag bevestigend beantwoorden, zonder zich van den weg te laten brengen door den medelijdenden grimlach, op een paar