is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoog Geleerde (met altijd = zeer wetenschappelijke, vid. de aangehaalde redevoering van Opzoomer) gezigten , toen de zaak begonnen werd, waargenomen. We konden daar trouwens blijken van sympathie van vele anderen tegenover stellen.

Het doel der vereeniging is ’t opwekken van belangstelling voor elkanders vak, en ’t verbreiden van algemeene denkbeelden over den inhoud der wetenschap die ieder voor zich beoefent. Men heeft gemeend (en we gelooven te regt) dit doel het best te zullen bereiken door gezette samenkomst in een geschikt lokaal. Degenen die er zich toe aanbieden doen daar mededeelingen over de onderwerpen waarvan een of ander lid, door ze in een steeds voorhanden boek aan te teekenen, getoond heeft, iets te willen vernemen, terwijl echter onderwerpen die van te weinig algemeen belang zijn, door ’t bestuur kunnen worden buitengesloten. Veertien daag vroeo-er wordt aangekondigd wat men behandelen zal, en na iedere mededeeling staat voor ieder die ’t woord vraagt, de gelegenheid open om nader inlichting te vra-en. of te-en eene of andere stelling van den spreker zijne bezwaren” in te brengen, ’tgeen dan van zelf aanleiding geeft tot eene algemeene discussie, die in de pauzen door de verschillende groepen wordt voortgezet. Als de aangekondigde werkzaamheden zijn afgeloopen, heeft ieder de vrijheid om een en ander wat hem, in overleg met het bestuur, der algemeene belangstelling waardig schijnt, in ’t midden te brengen.

10