is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meerdere schadeloosstelling zal kunnen aanspraak maken. Op verlangen der reizigers kan de bagage te Amsterdam, Vire.cJd, WoerdtM , Gouda, Rotterdam en Arnliew,, aan huis bezorgd worden. Te dien einde zullen de reizigers te Amsterdam, Utrecht, Woerden, Gouda, Rotterdam en Arnhem, het repu hunner Bagage aan eenen der bestellers , met opgave van en adres, afgeven ,en daartegen eenen penning het nummer van den Besteller dragende, ontvangen. Voor de bestelling wordt 10 Cents per stuk betaald. Voor passagiers-goederen , die na aankomst der Treinen niet worden gereclameerd, wordt voor bewaarloon betaaliT 10 Cent per stuk bagage. I)ie bewaring zal echter aan de Stations niet langer duren dan 24 uren na aankomst van den trein , waarmede zij zijn aangebragt. De reizigers hebben geen bagage vrij dan alleen kleine pakjes, die zij onder de banken der rijtuigen kunnen en mogen bergen, zonder hinderlijk te zijn, doch zonder de minste verantwoordelijkheid aan de zijde der Administratie, uit welken hoofde ook. —De uren van vertrek der Treinen worden , zoo veel doenlijk, geregeld naar de klok van het Paleis op den Ram te Amsterdam. Op de Tusschen-Stations kunnen de uren van vertrek, en op alle Stations die van aankomst eenigzins verschillen. Alle treinen zullen te Wolfhezen, tot het innemen en uitlaten van reizigers stil houden, wanneer daarvoor bij den Chef-Conducteur het vereisohte verzoek is gedaan. Elke aan de Maatschappij verschuldigde vracht, zal in goede gangbare muntspeciën of in