is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSLAG

VAN DEN TOESTAND EN DE LOTGEVALLEN

SER

ÜTRECHTSCHE HOOGESCHOOL,

GEDDRE.VDE ’T JAAR ABsi—ABss.

Zoo ooit, was dit jaar de taak van den schrijver van ’t Verslag eene moeijelijke. Niet alleen heeft hij gebeurtenissen te vermelden, die aan ieder zijner lezers zeker even goed als aari hem zelven bekend zijn; maar ’t grootste deel dier gebeurtenissen is reeds elders 1) beschreven , en wat nut kan ’t hebben, ze nogmaals breedvoerig te verhalen ? Voor onze lezers zou ’t vervelend, voor de zaak zelve niet dan nadeelig zijn.

En toch onze taak had eene aangename kunnen

1) Be bestaande tweespalt en hare oorzaken, toegelicht op last van -t Dtrechtsche Studenten-corpß. Utrecht, Kemink en Zoon, 1855.