is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na eenige discussiën over den vorm werd het voorstel aangenomen.

Een tweede voorstel van wet, dat het groenwezen definitief zoude wijzigen, werd 2 Nov. ter sprake gebragt. De geschiedenis daarvan zullen we niet mededeelen, daar een volgend voorstel zijne verdere behandeling onnoodig maakte.

Intusschen hadden 53 nieuw-ingeschrevenen, hun verlangen geuit, zich aan ’t oude corps aan te sluiten. Ze waren sedert op de door ’t besluit van 27 Junij bepaalde wijze, in ons corps opgenomen, en ’t werd tijd gevolg te geven aan Art. 8, D. van ’t zelfde besluit. Men kwam overeen de installatie te doen plaats hebben door een diner, van wege ’t corps den nieuwen doctoren aan te bieden, en waaraan tegen betaling ook oude doctoren zouden worden toegelaten. Den 25 Ootober werd dit feest gevierd en tot algemeen genoegen, zoowel van ’t corps als van de nieuwe leden liep het af.

De wetsherziening ging intusschen uit den aard der zaak slechts langzaam voort, en men besloot 12 November , eene commissie te benoemen met deze taak speciaal belast : ’t nog hangende voorstel, waarbij de wijze van opneming in ’t corps zou geregeld worden, kon dus worden ingetrokken.

Op deze vergadering legde onze rector met een kort maar hartelijk afscheidswoord zijne waardigheid neder, terwijl hij zijn opvolger dezelfde welwillendheid toewenschte, die hem steeds was toegedragen.