is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de inlandsche te verkrijgen, des zomers wandelingen te doen. Verscheidene zulke togten hadden er plaats, waarbij men op eene aangename wijze met de ütrechtsche Flora en Fauna bekend werd. De op de wandeltogten verzamelde en medegenomene voorwerpen, werden door de leden gedetermineerd en in een daartoe door HH. Curatoren afgestaan lokaal bewaard, de voorwerpen uit het Dierenrijk werden in een kast, die door de bemoeijing van den Praeses het eigendom van het Gezelschap is geworden, gedeponeerd, terwijl er voor de planten een herbarium is aangélegd.

Verscheidene leden toonde ook hierin hunne belangstelling door eene menigte voorwerpen aan de verzameling ten gcsclienke te geven, en vooral mag hier niet verzwelgen worden de prachtige verzameling van Oost-Indische naturaliën door het lid, den Heer J. W. Herderschee aan het Gezelschap geschonken.

Het tweede jaar was niet minder belangrijk en leerrijk. Benige leden zagen zich verpligt voor het gewoon lidmaatschap te bedanken; sommige wijl zij de hoogeschool verlieten, de anderen omdat hunna drukke werkzaamheden hun niet veroorloofden langer gewoon lid te zijn. Wij vonden hiervoor vergoeding door dat twee nieuwe leden in het gezelschap werden opgenomeu.

De onderwerpen der mondelinge voordragten dit jaar behandeld, waren niet minder belangrijk. Zij waren:

1. Oner de winden ; 3, over het melksap der planten ;