is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. het geluid; 4. het onweder; 5. de gisting; 6. de inwendige warmte der aarde; 7. mer de verlichting; 8. het aardmagnetismus; de truffels en 10. over de verschillende koolsoorten.

Ook dit jaar werden op iedere gewone vergadering minstens 6 theses verdedigd en soms vrije mededeelingen gehouden.

Wederom werden er eenige wandelingen gedaan, terwijl de verzameling steeds in waarde toenam.

Verschillende personen werden op de gewone vergaderingen geïntroduceerd en zij voorzeker kunnen oordeelen over de belangstelling der leden in het Gezelschap getoond , en hoe aangenaam en onderhoudend alle werkzaamheden onder gezellig verkeer verrigt worden.

En nu het derde pas aangevangen jaar.

Onder welke sehoone vooruitzigten voor het Gezelschap zijn wij dit niet ingetreden!

Zeven nieuwe leden zijn in het Gezelschap opgenomen eu slechts één lid heeft uit hoofde zijner andere studiën onzen werkkring verlaten. De gewone vergaderingen worden nu niet eens, maar tweemaal in de maand gehouden.

De onderwerpen der mondelinge voordragten tot nu toe behandeld, zijn :

1. Over den tabak; —%. de meteoorsteenen; —3. over den azijn en 4. over volumetrische analyse.

Zooals in de beide vorige jaren, werden nu ook op iedere gewone vergadering 6 theses gedefendeerd.