is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wreede en onregtvaardige behandeling haar aangedaan. Een ander uitvloeisel van Diakens’ fijnheid van gevoel, dat ik reeds met een enkel woord aanstipte, is zijne teedere kieschheid, zijne volmaakte zuiverheid in voorstelling en vorm. Hij heeft eene eigenschap, die slechts weinige humoristen met hem gemeen hebben, deze, dat hij door u, lieve lezeres, geheel kan gelezen worden, zonder dat ergens zelfs de ligste blos uwe teedere wangen behoeft te overdekken; doorloop al zijne werken , nergens ook niet waar hij u brengt op tooneelen van de diepste armoede en de afgrijselijkste misdaad zult gij eene enkele uitdrukking aantreffen, die ook het teederste gevoel van kieschheid zou kunnen kwetsen. Bij hem nergens van die vreeselijke en bloedige tooneelen, waarin de kracht van eenen Sue bestaat, en die u met afgrijzen en walging vervullen. Slechts eenmaal zoover ik mij herinner doet hij den lezer getuige zijn van een moord, waar in zijnen Oliver Twist, William Sikes Nancy den doodelijken slag toebrengt, doch waar b. V. in Nicholas Nickleby de oude llalph zich om het leven brengt, daar beschrijft hij u wel met angstige naauwkeurigheid de toebereidselen ' tot die schanddaad , doch zonder het u te zeggen, doet hij u gevoelen dat het feit is gepleegd. hij zooveel juistheid van waarneming met zulk een tact, kieschheid en bevalligheid van uitdrukking.

Doch bijna zoudt gij mij te regt van al te groote vooringenomenheid voor onzen schrijver gaan beschul-