is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellend oog de wisseling van ’t spel op de sociëteit gadegeslagen. Vooral toen ii die delicieuse en vorstelijke tijdkorting van t farospel” daar hoe langer zoo meer veld won, had hij grooten lust gevoeld, om eens een enkelen keer mee te doen. Maar Eduard was slecht bij kas, en zijne moeder, die van een sober pensioen leefde, kon met dan met groote zorg in de kosten voorzien , die zijne studiën eischten. Toch was ’t haar liefste hoop, beur Eduard zich te denken gevestigd in de stille pastorij, terwijl zij aan zijne zijde al ’t wel en weê deelde van ’t kalme leven des eenvoudigen dorppredikers. Ze had zich daarom gehaast hem de gelden toe te zenden, die zijn Candidaat’s vorderden, ’t Had bange zorgen en soms een bitteren traan gekost, maar toch was ze wel te vreden en opgeruimd, toen dien brief naar de Academiestad was afgezonden. En met dat geld bij zich had Eduard zich aan de speeltafel van Piet Bank en zijne bondgenooten neergezet, ’t Was geen opzet; neen, maar onwillekeurig als ’t ware had hij zich daar geplaatst om de kansen van ’t spel eens na te gaan, en onverhoeds had zijne opbruischende hartstogt zich geopenbaard, e'éne enkele keer wilde hij slechts de proef nemen, en toen nog eens en nog eens er behoeft hier niets meer bijgevoegd, de zaak is te duidelijk, en van te alledaagschen aard, dan dat niet ieder terstond begrijpt, hoe ’t eerste geringe verlies of winst tot herhaald wagen aanmoedigt, hoe winzucht eene passie wordt, die zonder mededoogen hare trouwe dienaars naar ’t verderf voort-