is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten zij ’t berigt vernemen t dat eenige oogenblikken vóór het openen der vergadering door den kameraar bij wijze van boodschap was aangezegd en er bijgevoegd, dat de resolutie reeds geteekend was,” om de zaal te ontruimen 1). Dadelijk stelde men een verzoekschrift op, dat vóór den avond met 75 oiiderteekeningen werd ingediend, ’t Antwoord 2) luidde, »dat B.enW. niet dan ongaarne er toe zijn overgegaan om het aan het gezelsehap Olympia verleende voorregt in te trekken, dat zij nu evenwel in de volstrekte noodzakelijkheid verkeerden om de hier bedoelde lokalen aan hunne oorspronkelijke bestemming terug te geven.” De commissie rustte niet. Zij zocht de geheele stad door naar een onder-dak voor het gezelschap. Een aanbod van de H.H. Mrs. J. S.Vernède en J. P. Verloren, regenten van het burgerweeshuis, Bom een gedeelte der Weeskerk voor schermzaal in te rigten,” kon niet worden aangenomen 3); »na bezigtiging van die kerk heeft de commissie geoordeeld, dat het ondoenlijk was.” Gelukkig dat reeds den 16 Nov. , de resolutiën van 5 en 7 Oct. werden ingetrokken en onder zekere voorwaarden ons werd »vergund het lokaal weder in gebruik te nemen.” Den 1 Aug, 1853 verlieten wij ’t op nieuw; den 1 Oct. kregen wij ’t terug. Van 1 Aug. tot 11 Oct. 1854 , even als in ’t vorige jaar werd onze zaal s ter beschikking gesteld van den Heer Super-

1} Notulen der algem. iiergad. 6 Oct 1552.

2) Resohitie van 7 Oct. 1852.

3) Notulen der algem. vergad. 1) Nut. 1852.