is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vervoer aangenomen. Goederen van buitengewonen omvang of slecht ingepakte goederen kunnen geweigerd worden. Wanneer de Administratie het vermoeden heeft, dat Bestelgoederen onder de benaming van Koopmansgoederen ter vervoer worden afgegeven, of ook wanneer diverse bestelgoederen in ééne mand, kist, pak, zak, enz., te zamen gevoegd als ééne colis, ter vervoer worden aangeboden, behoudt de Administratie, ten einde soortgelijke pogingen ter ontduiking van de verschuldigde vracht tegen te gaan, zich het regt voor, de opening van zoodanige colis te vorderen, en, bij aldien niet onmiddellijk de vracht voor elk der zich daarin bevindende voorwerpen afzonderlijk wordt voldaan, de verzending te weigeren. Op Bestelgoederen, waarbij eene geldswaarde is gedeclareerd, worden beide Tarieven èn van Bestelgoederen èn van Effecten van waarde toegepast, zoodat daarvoor de vracht van het gewigt èn van de aangegeven waarde wordt betaald. Bij onverhoopte vermissing van goederen, waarvan de waarde niet is aangegeven , zal door de Administratie daarvan aan de afzenders worden uitbetaald Een Gulden voor elk Ned. pond gewigt, zonder dat men op eenige meerdere schadeloosstelling zal kunnen aanspraak maken. is de Administratie verantwoordelijk voor het breken of de beschadiging, gevolg van eene niet doelmatige verpakking, noch ook voor de gewone verliezen, aan de goederen eigen, noch voor beschadiging aan ligt breekbare goederen, eetwaren, voorwerpen van kunst en schilderijen