is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoonen : ja het oogenblik schijnt nog verre verwijderd, waarop de nevelen, die nog altijd onzen sol justitiae omringen, geheel zullen zijn weggevaagd.

Zonder ons in ijdele beschouwingen te verdiepen, laten wij de feiten zelve spreken. Hunne onpartijdige voorstelling is ons doel geweest. Mogt er veel gebrekkigs in die voorstelling gevonden worden, de lezer verschoone de onervaren hand die ze nederschreef ; het organisch leven eener Hoogeschool aanschouwelijk weer Ie geven is eene taak, die hare eigenaardige moeijelijkheden met zich brengt.

De door den schrijver van het vorige verslag gekoesterde hoop, dat de treurige scheiding, die hij vermelden moest, in dit jaar door eene hereeniging zou worden geëindigd, is niet vervuld geworden. Wel trachtte de Heer Mr. p. a. s. a. Baron van itteksum met groote welwillendheid eene verzoening te bewerken, en wendde hij zich daartoe tot de besturen der beide vereenigingen, maar tot onze teleurstelling en geheel buiten ons toedoen zagen wij zijne belangstellende pogingen mislukken. Onverzoend staan beide partijen, zoo al niet tegenover, dan toch naast elkander, ofschoon zij op onzijdig gebied elkander de broederhand bleven toereiken.

Maar komt eene verzoening ons steeds wenschelijk voor, verre is het er van af, dat wij over het gebeurde zouden blozen of een roemrijk verleden vergeten. Neen, met zelfvoldoening mogen wij op de houding van ons