is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prof. DEGEEE sprak den Hoogleeraar ackersdijk uit aller naam toe, en bood hem eene prachtige zilveren vaas aan, waarop eene jeugdige maagd was voorgesteld , bloemen op een onbebouwd veld strooijende, als zinnebeeld der staathuishoudkunde, waaraan ZHGeI. zoo onschatbare diensten heeft bewezen.

Bij Prof. HOLTius voerde de Heer kömer het woord, en hier was eene zilveren vaas, met eene Eomeinsche urn voorzien, het geschenk dat den Hoogleeraar steeds de liefde en dankbaarheid zijner leerlingen zou herinneren , ook nu hij eerlang eene welverdiende rust van zijn’ arbeid zou genieten. —> Op beide geschenken was de gelegenheid der aanbieding in opschriften vermeld.

Mogen onze waardige leeraars nog eene lange reeks van jaren gespaard blijven, om voortdurend hunne krachten aan den bloei onzer Hoogeschool, aan het heil der maatschappij te kunnen wijden!

Verschillende redenen hadden het ons wenschelijk doen voorkomen, de gebruikelijke senerades ditmaal niet gelijktijdig met de viering van den dies natalis, maar eene week later te geven. Zij hadden den H. April plaats, en werden achtereenvolgens gebragt aan de Hoogleeraars Mr. J. VAN HALL, afgetreden rector, Dr. H. e. vinke, afgetreden secretaris, Dr. l. g. visscher, nieuwbenoemd rector, Dr. o. a. bergsma, Mr. j. ackersdijk en Dr. R. VAN REES, die dit jaar de 25jarige vervulling van hun