is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om het schoone corps te behouden, waren vruchteloos. Terstond trachtten de feestcommissarissen met den meesten ijver in het geleden verlies te voorzien, en daar de zaak spoed vereischte, achtten zij zich gelukkig, de gunstig bekende kapel van den Heer boer uit Amsterdam voor de volgenden dag te kunnen engageren.

Des namiddags, terwijl beneden de studentensociëteit een reünie en gemeenschappelijke maaltijd der leden en honoraire leden van den senaat plaats had, lokte een vreemd schouwspel eene groote menigte nieuwsgierigen naar de singels onzer stad. Daar bewoog zich over het water een groote schuit, waarop zij, die gisteren als Watergeuzen den optogt hadden bijgewoond, zich nu in hun waar element vertoonden. Statig woei de Geuzenvlag van den top van den mast, aan w'elks boveneinde een bezem als teeken van victorie was vastgehecht. Na de geheele stad te zijn rondgevaren, doorwandelden zij eenige onzer straten. Wij kunnen hier de goede gezindheid onzer geringere volksklasse niet verzwijgen , die door haar ordelijk gedrag de bewering, alsof zij bij dergelijke gelegenheden door gewapende magt in ontzag moest worden gehouden, ten eenenmale logenstrafte.

’s Avonds zou de feestviering algemeener zijn. Te 9 uur stroomde eene menigte studenten en oudstudenten, vreemdelingen en burgers, naar de zalen der studentensociëteit, die in- en uitwendig schitterend verlicht en tot een groot vauxhall ingerigt waren. Onbedvvongen vreugde en opgewondenheid voerden hier den toon; de