is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een’ bloeijenden toestand. Dat hetzelfde niet van de bibliotheek kan gezegd worden, is een noodzakelijk gevolg van de geringe geldsom, door het rijk jaarlijks aan deze instelling verleend. Bij voortduring wordt er geklaagd over het gemis van belangrijke nieuwere boekwerken. Als bibliothecaris werd Prof. a. van goddoeveb, die deze betrekking te gelijk met die van werkend Hoogleeraar nederleide, door Dr. p. J. vebmedlen , tot hiertoe amanuensis, vervangen.

Over het algemeen kunnen wij voor de vele diepgewortelde gebreken aan onze Hoogeschool geene verbetering hopen, zoolang de wet op het Hooger Onderwijs niet radicaal veranderd is. Maar helaas I aan het gedurig uitstellen dezer hoogst noodige zaak schijnt het einde nog verre te zijn. Wordt eenmaal aan de belofte der Hooge Kegering daaromtrent voldaan, moge dan ook de stem van hen, die het gebrekkige der thans bestaande wet het meest ondervinden, niet in den wind worden geslagen. Te betreuren is het, dat het plan der vereeniging Ilai/Ta vorira, om die stem door een openlijk orgaan luider in de buitenwereld te doen vernemen, op de tijdsomstandigheden schipbreuk leed; waut van zoo menigen verouderden vorm, die noodzakeiijk op den inhoud moet terugwerken, wordt door ons al het knellende en belemmerende gevoeld, maar door anderen doorgaans over het hoofd gezien , zoo niet als zegenrijk beschouwd.

Nog is er een feit, dat wij, om de hooge belangstelling die het bij velen verwekte, niet met stilzwijgen