is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gespreid; wij wenschen vurig dat wat er verder ook plaats hebbe, ragt en billijkheid zonder aauzien des persoons gehandhaafd worden.

Wat overigens onze werkzaamheden op wetenschappelijk terrein aangaat, eene menigte grootere en kleinere gezelschappen bleef het tooneel onzer onderlinge oefeningen. Bovenaan staat zonder twijfel iTavra vovni, dat steeds in tal van leden toeneemt en een der schoonste verschijnselen aan onze academie is. Meer dan 150 leden, zoowel van het studentencorps als van de vereeniging Mutua Jides, komen daar om de 14 dagen vriendschappelijk bijeen, om elkander de vruchten hunner studiën mee te deelen en in onderlinge gedachtenwisseling te treden over allerlei onderwerpen, die tot het gebied van algemeene ontwikkeling behooren. Wij noemen dit een schoon verschijnsel, want waar zoo de scheidsmuren tusschen de verschillende faculteiten wegvallen, de jurist en de theologant, de litterator en de onderzoeker der natuur elkander met hunne wetenschap bekend maken, daar moet de eenzijdigheid noodzakelijk verminderen, en waardering der resultaten van anderer onderzoek treedt in hare plaats. Jammer maar, dat het doel der verceniging niet altijd door de sprekers in het oog wordt gehouden, die zich dikwijls niet op het standpunt van het meerendeel der hoorders verplaatsen en daardoor voor velen onverstaanbaar zijn; ook kiest men vaak te moeije-