is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weggerukt. Den 19. Debruarij ontsliep philipp wackeb, die uit Duilschland tot ons was gekomen om hier de theologie te beoefenen. Den 23. droegen zijne Duitsche broeders hem ten grave, waar één hunner, de Heer w. FEDEESCHMIDT, eene korte rede hield, en ook de Hoogleeraar vinke eenige toepasselijke woorden sprak. Somber en plegtig weêrgalmde toen over het kerkhof een lied, dat door de landgenooten van den gestorvene , rondom het geopende graf geschaard, werd aangeheven.

WILLEM KOMAE, scdcrt weinige maanden theol. stud., ontviel den H. Maart aan zijne moeder, die op dezen haren eenigen zoon de hoop harer toekomst had gevestigd. Drie dagen later geleidden wij hem naar zijne laatste rustplaats.

OTTHO GERHAUD HELDRING, theol. cand., door allen, die hem kenden, bemind en om zijne voortreffelijke geestesgaven hooggeschat, werd ons den 8. Junij ontnomen. Eene langdurige kwijning had zijn leven geëindigd, terwijl hij in de ouderlijke woning te Hemmen de beste verpleging ondervond. De hem toevertrouwde belangen van het studentencorps behartigde hij steeds met ijver en talent. Wij hadden veel van hem gehoopt voor kerk en maatschappij; de Heer des levens heeft het anders gewild, wij moeten berusten en zwijgen.

Veertien dagen later overleed Thomas Wilhelmus SCHADE VAN WESTRDM, jur. stud., na een lijden van vele weken. Zijn dood trof ons te meer, daar wij juist op den dag na onze maskerade vernamen, dat hij den