is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

examinandus was een kleine verandering in den vorm der censuur *). Maar de censuur won door die kleine verandering veel aan kiescliheid en kracht.

De strekking van ’t heele besluit om cauties te geven waardoor ’t eergevoel van den examinandns niet gekwetst en de kiescliheid niet beleedigd werd een strekking in de laatste woorden er van zoo duidelijk uitgesproken verdient ten allen tijde lof en navolging.

Naschrift, ’t Lag niet in ’t bereik noch in ’t plan van den zamensteller dezsr fragmenten om een geschiedenis , was ’t ook maar van de eerste jaren, der Leidsche Hoogeschool te leveren. Men houde ’t hem daarom ten goede, dat hij noch van ’t studenten-leven noch van de persoonlijkheden der eerste Professoren eenige melding maakt.

Om een schijn van geleerdheid te vermijden, die tegen hem pleiten zou als hij dan-toch fragmenten schreef, heeft hij nergens geciteerd. Maar hij wil hier de verklaring niet achterwege laten, dat hij aan een brochure van den Hoogleeraar N. C. Kist bijzonder veel verpligting heeft, en hij wil den vvensch niet onderdrukken dat die Hoogleeraar nog eenmaal tijd en lust vinden moog’ om meerdere oirkonden, met toelichting van zijne hand, over de geschiedenis der Leidsche Akademie te publiceren.

*} Men zal zeggien : de Statuten hadden geen censura morum vastgesteldy alleen bepaald dat iemands zedelijkheid bij de toelating al-of-niet tot Examen in aan* merking moest komen. Antwoord : lang geborgd w niet kwijtgescholden.