is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijd, —■ worstel, volhard op den eens gekozene baan. Misschien zal betere zegen uw deel worden, dan die met zulke teekenen beloond wordt!” De Eitmeester wees bij dit woord op ’t komraandeurs-kruis der militaire Willems-orde, dat op zijn’ tot de kin digtgeknoopte jas prijkte. «Want,” ging hij voort, en allengs begon zijn oog met jeugdigen gloed onder de grijze wenkbraauwen te fonkelen, «uw vak is heerlijk en kostelijk, uwe bestemming verheven en schoon! Hadt ge van morgen als ik de warme en flinke taal van onzen braven vriend Meijer gehoord, ge hadt als ik, hem dien eenvoudigen vromen zin benijd die van kostelijke ervaring, maar ook van hartelijk geloof getuigd. Ziet ge dien steen, dien ik daar met den voet wegschop? Grijp hem op, wapen uw oog met een vergroot-glas, en bewonder de onnavolgbare harmonie die het eene stofdeeltjen aan het andere voegde! Aanbid de onberispelijke regelmaat, die dat verachtte brok steen tot een verheven kunstgewrocht maakt, dat alle mensehelijke kunst beschaamt. De stem Gods klinkt u toe uit dien vertreden steen en wat die steen getuigt, dat getuigt de geheele schepping, dat getuigt uw hart, dat getuigt uw Bijbel, en deze laatste met de overtuigende taal des Geestes en der kracht 1 Dat heeft Dominé Meijer van morgen gepreekt. Zie nu eens of Mina al met de koflij-tafel gereed is!”