is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor zoo verre (dit blijft onder ons) wel een weinig gelijk , dat we zelden kunnen doen, wat ons in ’t belang der jeugd en voor ’t heil van ’t lieve vaderland ’t beste dunkt, of die misselijke wet laat ons in den steek. We willen dus hopen dat onze tegenwoordige Minister van Bmnenlandsche Zaken die door zijn vroegere ervaring ’t best in de gelegenheid is geweest zich met de hooge schoolsche vormen bekend te maken, krachtige maatregelen tot herstel onzer regten zal nemen, en opdat hij eenigermate in zijne gewis goede voornemens versterkt worde, verzoek ik u, waarde collega, (daar gij toch zoo wat een geestverwant van hem zijt) hem uwen raad niet te onthouden en hem vooral op de volgende belangrijke punten omperkzaam te maken.

Vooreerst dan moet de wet krachtig ’t beginsel uit doen komen, dat de studenten om de professoren, en niet, zooals algemeen (en helaas ook door vele onzer collega s) geloofd wordt, de professoren om de studenten zijn.

o! waarde collega, wat is er dikwijls tegen die grondwaarheid gezondigd; onze tegenwoordige wet draagt er ontegenzeggelijk de sporen van. En toch. onze logica leert haar zoo duidelijk : want, waarom zijn de studenten. Om de wetenschap. En wie vertegenwoordigen de wetenschap? Natuurlijk, de professoren. Ergo : de studenten zijn om de professoren. Zonder die grondstelling kan geene wet op het hooger onderwijs voor ons en dos ook voor de wetenschap (vergeef mij deze tautologie) goede vruchten dragen. Een eerste noodzakelijk gevolg