is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook voor vriendschap het hart warmer kloppen, en toen eindelijk de eerste morgenschemering zigtbaar werd, viel het ons zwaar van hier te scheiden.

Slechts ééne weinig verblijdende gedachte bezielde ons. De rector, die anderhalf jaar aan het hoofd van den Senaat en van het geheele studenten-corps gestaan en steeds eene zeldzame liefde tot hetzelve getoond had, de Heer J. G. GLEICHMAN , aan wicn dat corps zoo veel verschuldigd wasj had zijn rectoraat neêrgelegd en in hartelijke bewoordingen afscheid van het corps genomen, In hem verloor het een zijner beste leden en een uitnemend bestuurder. Veel was door hem gedaan om den waren studentengeest, den echten esprii-de-corpa bij ons op te wekken, en waar het corps vertegenwoordiging naar buiten behoefde, wist men dat ze aan niemand beter dan aan hem kon toevertrouwd worden. De Heer f. h. REPELius nam zijne plaats in, en de uitkomst heeft geleerd , dat men niet te vergeefs in hem een waardig opvolger van den Heer gleichman verwachtte.

Nog voor het aanbreken der vacantie werd in den boezem van het corps een werk tot stand gebragt, aan welks voorbereiding meer dan IV2 jaar gearbeid was. —De bezwaren van velen, die in het lang uitblijven van een wetsontwerp een bewijs meenden te zien van het ontijdige der totale wetsherziening, bleken eindelijk ongegrond te zijn geweest. Ongeveer in het midden van Debruarij