is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1859, 1859

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij voeren kamp voor de dierbaarste rechten der menschheid. Zij sluiten zich aan bij die edelen, die den mensch door vrijheid willen opleiden tot zijne verhevene bestemming. ,/De mensch is vrij , o vriend, waarom gezucht ? zoo vloeide het ook van hunne lippen. „Op ten strijde!" is de wapenb’eet, die zij tot ons doen weêrklinken. Noord en Zuid, zoo jammerlijk gescheiden , in dien heiligen kampstrijd te vereenigen, welk eene schoone, welk eene heerlijke leuze I '

Zij roepen ons toe : Schaart u met ons onder één banier! En wij ! wat zullen wij doen ? Zouden wij nog aarzelen ?

Neen, medebroeders, de studenten-wereld heeft behoefte aan de uiting harer denkbeelden. Voor academiebladen scheen de tijd niet rijp. Welaan de proef genomen met een gemeenschappelijken bundel. *)

Te Gent sloot men vroeger eene Pacificatie: ons is

1) Het stukje waarom yezucht komt voor in t Iste Deel in 1856 uitgegeven.

2) De lucifer en het ünirersiteitsblad volgden op- cn stierven na elkander. Eene poging door den Eedacteur van het sedert mede overleden Utrechtsch Weekblad aangewend om 3 kolommen aan de Studentenwereld af te staan, mislukte om bijzondere redenen. |

3) Men wordt verzocht hier in het oog te houden, dat de Vlaamsche beweging een strijd is voor de naauwere aansluiting aan Nederland.