is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1859, 1859

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voort te gaan, den minder werkzamen zijn zij ter aansporing, om door inspanning van krachten verloren tijd te herwinnen.

Maar ook voor den onderwijzer zijn zij nuttig. Niets stelt hem beter in staat zich op de hoogte van de kennis zijner leerlingen te verplaatsen.

Over het algemeen zijn examina eene getrouwe afspiegeling van het onderwijs, in die vakken genoten , waarin geëxamineerd wordt. Hoe beter het onderwijs, hoe beter voor den werkzamen leerling ook de afloop van het onderzoek zijn zal. Het zal den onderwijzer de beste proef wezen voor de gehalte, zoowel van het door hem onderwezene, als van de methode door hem daarbij gevolgd. Ik merk, dat ik hier onwillekeurig oen ander terrein heb betreden; de quaestie over het nut van examina in het algemeen heeft mij, als van zelf, tot een ander vraagpunt gebragt: door wien moeten de examina (dus ook de voorbereidende examina) worden afgenomen? Ik heb reeds te kennen gegeven, dat de onderwijzers de beste regters zullen zijn. Maar er zijn nog meerdere gronden, voor dit gevoelen pleitende, te vinden. leder weet hoe vaak examinandi, wier geschiktheid zoowel bij hunne onderwijzers als bij hunne vrienden en kennissen overbekend is, bij een examen, vooral zoo het door onbekenden wordt afgenomen, door welke oorzaken dan ook, zoo ten eenemale worden in de war gebragt, dat het hun geheel onmogelijk wordt zelfs de eenvoudigste vragen te beantwoorden. Niets