is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1859, 1859

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in pijpedoppen en nog iets, domicilie houdende op den hoek van de Beurssteeg, N»... Maar dat zij zoo twil; hij koomt zich wel eens nader aandienen bij okkazie.

Straks nog heeft hij me een monster pennen aangesmeerd, die de mii-akuleuze eigenschap bezitten (altoos naar ’s mans zeggen) de wanstaltigste schrijfhand te adonizeeren. Is het wonder dan, dat men dergelijke daedalische wonderpennen eens heel gaauw wensdit te probeeren ? Vergun me daartoe , naar aanleiding van ’s koopmans praktiesch-wijsgeerige, levenswijze orakelspreuken, een paar pennetrekjens, los uit de hand weg, op ’t papier te stellen. Ge merkt, het geldt hier niets meer of minder dan een stuk van dubbel utilistische strekking geheel overeenkomstig dus met de richting en eischen der eeuw Een verdraagzame eeuw! de ergerlijkst onzinnige bouwstijlen staan ongemoeid aan de openbare straat, en prediken dagelijks (en misschien langer dan een paar honderd jaar) aan jong en oud, goedschiks of kwaadschiks, de wansmakclijkheid, opgevoerd tot de elfde macht. Over een paar honderd jLr nu zal deze almanak zeker wel hoogst volledig vergeten zijn (Het slot van dezen zin als te langwijlig, en ook wijl morgendag de finale sluiting der bijdragen plaats heeft mankeert, doch zal zeker wel minder lastig te raden zijn, dan b. v. het prijsraadsel van Oedipus zaliger schoon ook dat slecht op de pooten stond !)