is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Studenten om te gaan. Bij zijn graf werd hem dooï den Hoogleeraar Millies welverdiende hulde gebragt.

Toen de 191 e Maart daagde, was het al weder een dag van rouw. Na eene betrekkelijk korte ziekte overleed de Hoogleeraar J. van Hall. Veel werd in hem verloren. Tot praktische mannen wist hij zijne leerlingen te vormen , en waar het er op aankwam voorden bloei der Hoogeschool te zorgen , daar vond men hem steeds gereed. De Hoogleeraar Vreede en Baron VAN Hall herdachten dat, bij de laatste rustplaats des overledenen. In dankbare herinnering blijve zijne gedachtenis onder ons leven !

Onder den nog levenden indruk van deze verliezen j brak 26 Maart, de dies annalis der Hoogeschool, aan. De herdenking van die stichting met hare gewone plegtigheden had den 28sten plaats. Geen wonder echter, dat de gewone opgewondenheid toen te vergeefs werd gezocht; geen wonder, dat ook de gebruikelijke Serenades achterwege bleven en tot later werden üitgesteld. Des morgens droeg de aftredende Bector magnificus Prof. P. Haeting het rectoraat aan den Hoogleeraar B. ter Haar over, met eene redevoering over de lotgevallen der academie in het verloopen jaar; terwijl tevens de bekrooningen voor beantwoorde prijs-vragen werden uitgereikt. Deze onderscheidingen vielen te beurt aan de volgende H.H. -. in de medische faculteit, aan den Heer H. ScnoEMAKER, med. cand. alhier een gouden medaille; in