is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer groot gevaar te hebben geloopen van zelf een kolosfale Vakantie-Snob te schijnen ! "

// Zijn er hier veel akademische Snobs ? "

Verschrikt vloog ik van mijne stoel op. Thackeray zag mij met verbazing aan. Ik haalde vier of vijf maal diep adem en sprak toen fluisterend :

u Herinnert ge u, dat ge in uw boek zelf hebt moeten bekennen , dat er onder Engelands Letterkundigen geen enkele Snob is. Zoo beken ik u ongedwongen : er zijn in Utrecht geen akademische Snobs ! "

„Maar de profesforen dan, maar de studenten, dragen ze allen de ridderorde van den heiligen Gorgius ? "

„ O ! Sir , hoe weinig kent ge onze toestanden, dat ge zoo iets durft vragen. Gij hebt uwen braven landgeestelijke van Snobisme vrijgepleit ik pleit al Nederlands akademiën van ’t zelfde euvel vrij. Geloof me, Utrecht is gants iets anders, dan Oxford. Bezoek onze kollegiezalen, zie er dien dicht opeengepakten drom van jongelieden, met inspanning het schitterend betoog van een welgeacht hoogleeraar volgend j meng u onder hen en hoor er de hartelijke geestdrift, waarmee ze van hunnen meester getuigen en ge zult bekennen , dat er in onze gantsche stad, geen belangrijker plaats is , dan die onoogelijke kollegiezaal! "

Thackeray zag me met klimmende verwondering aan. Fijn glimlachend schonk hij mijn glas vol en hernam;