is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld, die Bach’s sonaten zoo klaar en glansrijk en in zoo verrukkelijke kleuren weet voor te dragen als .Toachim. braven kunstenaar; dubbel genoegen schiep ik daarom in zijne eenvoudige optreding zonder der gewonen virtuozen ehiek. Aan het einde zijner kunstverrigtingen werd hij onder oorverdoovende toejuichingen op eene geestdriftige wijze met lauweren bekroond, de feeënkoning van het orkest. Men besprak het wenschenswaardige eener purgaatsie van het stadsorkest en het musiekalische gevoel van het publiek gedurende eiken jaars-laatste-kwartaal. Zouden de dilettanten niet nog eene duchtige school moeten doormaken? Er scheelt veel aan dan dat zij , zooals zij niettemin meenen, volslagen musici zouden zijn. Het niet zeldzame gekras der violen en het zeldzaam rein intoneren der koperinstrumenten, zijn zij niet ergerlijk? Het onhubsche reglement, de stadszubzidie-weigering, het zieltogen en de dood. Het nut en het gewigt van het zangonderwijs wordt door de regering wel begrepen, maar niet naar behooren gesteund en geregeld, zegt de dokter. Kunt gij u begrijpen hoe de stad Utrecht er geen schaamte van heeft dat zij aan hare akademie nog geen gebouw heeft geschonken? Bemeesterde u niet telkens verrukking als gij de aangrijpende kunstdaarstellingen op de Kunstliefde-schilderij-tentoonstellingen betrachtedet? Hebt gij er ooit een prul gezien? Wij staan ver-