is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treden en den 2 Junij 1812 werd Gboenewoud na vertooning van de loffelijkste kerkelijke en academische getuigschriften, geëxamineerd en tot Proponent bij de Hervormde Kerk bevorderd. In de Boekzaal voor Junij 1822 , bl. 655 , vindt men een uitvoerig verslag van dit examen, wegens de uitmuntende en zeldzame verdiensten van dezen jongeling op last der classis van Utrecht daarin geplaatst. Ik wil het voor een gedeelte afschrijven. „Het kan niet anders," zoo lezen wij daar, „of de classis moest zich verblijden een jongeling dus toegerust in hare vergadenng tot dit einde te zien verschijnen en van hem iets groots verwachten; aan welke verwachting de uitkomst ook ten volle beantwoord heeft, zijn voorstel over Hand. II : 36, gaf al aanstonds ongemeen veel genoegen , zijne vaardige en geleerde uitlegging van Ps. 133, voorgedragen in schoon latijn en als”met een Oostersch gevoel van dit dichtstuk, bragt elk als in verrukking; zijne gemeenzaamheid met den Hebr. tekst, zijne even zoo geleerde als vaardige verklaring van Hand. 11. in het grieksch deed de verwondering toenemen ; zijne gegronde en ongemeen gepaste antwoorden op de aan hem gedane vragen omtrent de waarheden van onze christelijke hervormde godsdienst, uitlegkundig gestaafd, hebben elk der leden zoodanig getroffen , dat de gansche vergadering hem tot de openbare predikdienst met alleen met de volkomenste vrijmoedigheid heeft toegelaten, maar ook met de grootste blijdschap."