is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het vertrouwen zijner leerlingen te verwerven. Wij hebben hem gekend siuts dien tijd als leermeester en vriend, wij hebben zijn onderwijs genoten en zijne vriendschap gedeeld jaren achtereen, en wij mogen het getuigen, onvermoeid en zonder ophouden, zoolang hij als Hoogleeraar werkzaam was, trachtte hij in ieder opzigt, voor zijne leerlingen een vriend, voor zijne vrienden een leidsman en raadgever te zijn. Getrouw aan de door hem gekozene methode , die hij ook nu weder erkende aan van Heusde verschuldigd te zijn, was hij bij zijn onderwijs eenvoudig, helder en bezield sprekende over de verschillende onderwerpen liet hij aan zijne hoorders over om op te teekenen wat zij te bewaren wenschten, of onderhield hij zich met hen en zocht aldus hunne opmerkzaamheid te wekken, hun oordeel te scherpen. Bij de behandeling der Hebreeuwsche oudheden was hij gewoon, Pareau’s leerboek te volgen; voor de Hebreeuwsche taalkennis gaf hij zelf in 1834 een leerboek uit, dat hij sints gebruikte. Zelf gevormd in de school van Schültens, gevoelde hij toch bij zijn onderwijs behoefte aan een kort leerboek, omdat Schededer’s grammatica niet meer geheel aan de behoefte voldeed, na hetgeen Gésenius, EwaEd en Roohda op dit gebied hadden gedaan, zoo als hij in de voorrede tot zijne leerlingen gerigt, getuigde, en in 1845 werd dit gevolgd door eene Institiitio ad grammaticam Aramaeam ducens, verrijkt met een uit de Peschito-vertaling ontleend leesboek ten gebruike bij zijne lessen in de