is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Syrische taal, die hij gewoon was af te wisselen met lessen over het Arabisch en het Chaldeeuwseh. Vooral hechtte hij bij zijn onderwijs waarde aan praktische oefeningen. Veel lezen , daardoor zich oefenen in het verstaan der taal en in de toepassing der taalregelen, was het vooral) dat hy aanbeval; daarin te helpen en voor te gaan, was hij steeds gereed en geen zijner leerlingen ontving ooit eene weigering van hem , waar hij zijne medewerking inriep, Jaren achtereen heb ik zijne lessen over den Koran en over de Arabische Chrestomathie van Kosegarten met zeer enkelen bijgewoond, maar hem heeft het niet verdroten om daarin zijne voorlichting te verkenen. Het was misschien deze bewerking van den Koran, die hem dit boek tot onderwerp zijner rectorale oratie deed kiezen. Den 17 Maart 1842 sprak hij de Corano en toonde vooral de waarde aan eener juiste uitlegging van dit geschrift. Vervolgens bleef hij , tot 1855, toen hij zijn zeventigste jaar had bereikt, onafgebroken werkzaam met een lust en opgewektheid, die niet verflaauwd was of verminderd, en ook de vier laatste jaren zijns levens waren voor hem wel jaren van rust en stilte, maar die hij, bij eene voortdurende behoefte aan werkzaamheid, toch nog steeds met eene zeldzame opgewektheid en altijd in zijne zeer geliefde oefeningen bezig, doorbragt. Hiervan levert eene door hem toen bewerkte uitvoerige disputatio de Estherae libello het bewijs, die hij in handschrift naliet , met eene opdragt aan zijne vroegere leerlingen.