is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzer dagen. Visscher toch stond vast in zijn geloof aan den gestadigen vooruitgang der menscliheid, en vond in iedere volgende eeuw een hooger trap van kennis en beschaving, dan in de eeuw, die haar voorafging.

De verdiensten van Visschers historische geschriften kunnen te dezer plaatse niet behoorlijk worden aangewezen. Eene grondige en onpartijdige critiek, die al het eigenaardige zijner historiographie doet kennen, hare kleine gebreken zoowel als hare groote deugden, moge later worden gegeven. Ware aan Visscher langer leven vergund geweest, veel had men nog van zijne onvermoeide vlijt kunnen verwachten. Koevele plannen, hoevele nog altijd rijpende vruchten van zijnen geest zonken met hem in het graf!

Tweemaal bekleedde Visscher het rectoraat der Utrechtsche Hoogeschool, in de jarcn 1837—38 en 1855 en tweemaal ontving hij van zijne vroegere en latere leerlingen, als een vereerend blijk hunner erkentebjkheid, een kostbaar geschenk. Vele geleerde genootschappen hadden hem tot medelid verkozen.

Bij eene doorgaans ongestoorde gezondheid was aan I3SCHER eene aandoenlijkheid van het zenuwgestel eigen, die hem gevoeliger maakte dan men bij den eersten opslag zou vermoed hebben. In de beide laatste jaren zijns levens ontwikkelde zich eene ziekte, die zonder hevige ligchaamssmarten zijne schijnbaar vaste krachten ondermijnde en hem, nog onverwacht, aan