is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

proeven over de warmte, ontwikkeld in de bloemen der Aroideën. Deze bragten de tot nu vaak betwiste waarheid onwederlegbaar aan het licht. De uitkomsten van deze proeven vindt men in het werk getiteld: Obsermtions thermo-électriques sur l’élevation de temperature des Jleurs de Cólocasia odora.

Behalve het onderwijs in de kniidkunde was hem ook het bestuur over den Hortus opgedragen. De belangen dezer inrigting behartigde hij steeds met den meest mogelijken ijver, meer welligt, dan voor zijne gezondheid dienstig was. Ik althans ben niet vreemd aan het denkbeeld, dat het te langdurig vertoeven in de soms zeer heete broeikassen veel heeft bijgedragen tot de ontwikkeling zijner laatste ziekte. Steeds streefde hij er naar , om door het verruilen van planten en zaden tegen die van andere tuinen de aanwezige verzameling te verrijken, en zoo zijne kennis door het bestudeeren van nieuwe hem onbekende planten te vermeerderen. Steeds vond men in den Hortus te Utrecht iets nieuws en menig Botanicus verwonderde zich over het groot aantal belangrijke planten , die hij in zoo klein bestek vereenigd vond. Zelfs in de laatste dagen zijns levens , toen zijn toestand hem verpligtte zijn kamer te houden, moesten de nieuw aangekomene planten voor hem gebragt worden, en dan moesten zij , welke hem het meeste belang inboezemden , zoo geplaatst worden , dat hij ze van uit zijn studeervertrek kon gadeslaan.

■Reeds in Gend had Bergsma gedurende den korten